Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 11

Strona 1 z 9
31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

szenie odporności na TSE w populacji owiec. Od czasu wprowadzenia tych środków, uwzględniając także infor­ macje uzyskane dzięki aktywnym programom nadzoru realizowanym w państwach członkowskich, nie ustalono nigdy powiązania epidemiologicznego między TSE inną niż BSE u owiec i kóz a TSE u ludzi.

(5)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono prze­ pisy dotyczące monitorowania pasażowalnych encefalo­ patii gąbczastych u bydła, owiec i kóz oraz środków zwalczania, które należy zastosować w następstwie stwierdzenia pasażowalnej encefalopatii gąbczastej (TSE) u owiec i kóz. W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono środki zwalczania, które należy zastosować w następstwie stwierdzenia ogniska TSE u owiec i kóz. Chociaż wiadomo o występowaniu TSE u owiec i kóz od ponad dwustu lat, brak jest dowodów na jakikolwiek związek między ogniskami TSE u tych zwierząt a występowaniem ognisk TSE u ludzi. W 2000 r. Komisja wprowadziła jednak obszerny zestaw środków dotyczących monitorowania, zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE u owiec i kóz na podstawie ograni­ czonej wiedzy naukowej dostępnej w owym czasie oraz w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeń­ stwa przy korzystaniu z materiałów pochodzących od owiec i kóz. Celem tych środków jest zgromadzenie możliwie największej ilości danych dotyczących częstości występo­ wania u owiec i kóz typów TSE innych niż gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), ich możliwych powiązań z BSE i zdolności przenoszenia się na ludzi. Celem środków jest również ograniczenie w możliwie największym stopniu częstości występowania TSE. Środki te obejmują usuwanie materiałów szczególnego ryzyka, szeroko zakrojony program aktywnego monitorowania, środki mające zastosowanie do stad zakażonych TSE oraz dobrowolne programy hodowlane mające na celu zwięk­

(2)

(3)

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustana­ wiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościo­ wego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2) postanowiono, że w szczególnych okolicznościach, gdy po dokonaniu oceny dostępnych informacji stwierdzono niebezpieczeń­ stwo zaistnienia skutków szkodliwych dla zdrowia, ale nadal brak jest pewności naukowej, w oczekiwaniu na dalsze informacje naukowe umożliwiające bardziej wszechstronną ocenę ryzyka mogą zostać przyjęte tymczasowe środki zarządzania ryzykiem konieczne do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia. Zgodnie z tym artykułem powyższe środki muszą być proporcjonalne i nie bardziej restrykcyjne dla handlu niż jest to wymagane w celu zapewnienia pożądanego wyso­ kiego poziomu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem wykonalności technicznej i ekonomicznej oraz innych czynników uznawanych za stosowne w rozważanej sprawie. W odpowiednim czasie środki te należy poddać przeglądowi.

(6)

(4)

W dniu 8 marca 2007 r. Europejski Urząd ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.