Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 20

Strona 1 z 4
L 202/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 716/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) Sekcję 2 załącznika I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2) Tabelę poziomów 1 i 2 podziału działalności w załączniku III, zastępuje się tabelą znajdującą się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 3) Tabelę poziomu 3 podziału działalności w załączniku III, zastępuje się tabelą znajdującą się w załączniku III do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Państwa członkowskie stosują załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 716/2007 zmieniony niniejszym rozporządzeniem: — odnośnie do poziomów 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2010 r. (dla roku odniesienia 2010 i kolejnych lat), — odnośnie do poziomu 3, od dnia 1 stycznia 2008 r. (dla roku odniesienia 2008 i kolejnych lat). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 ustanowiło wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk wspólnoto­ wych dotyczących struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych. Konieczne jest dostosowanie definicji cech zmiennych badań i rozwoju dla wspólnego modułu dla wewnętrz­ nych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych. Należy również dostosować poziomy podziału działal­ ności w związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (2). W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 716/2007 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

(2)

(3)

(4)

(5)

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 17. (2) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 295/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13).

31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/21

ZAŁĄCZNIK I „SEKCJA 2 Cechy Następujące cechy określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2700/98 z dnia 17 grudnia 1998 r., dotyczącego definicji cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1) będą podlegać opracowaniu:

Kod Nazwa

11 11 0 12 11 0 12 12 0 12 15 0 13 11 0 13 12 0 13 31 0 15 11 0 16 11 0

Liczba przedsiębiorstw Obrót Wartość produkcji Wartość dodana w cenach czynników produkcji Zakupy towarów i usług łącznie Zakupy towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w stanie, w jakim je nabyto Koszty personelu Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe Liczba zatrudnionych osób

Następujące cechy będą również opracowane przez państwa członkowskie dla roku odniesienia 2009 i kolejnych lat:

Kod Nazwa i definicja

22 11 0

Całkowite wydatki na wewnętrzne badania i rozwój (*) Badania i eksperymentalny rozwój obejmują prace twórcze wykonywane systematycznie w celu zwięk­ szenia zasobów wiedzy, łącznie z wiedzą o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy w opracowywaniu nowych rozwiązań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.