Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 28

Strona 1 z 5
L 202/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim

(Wersja przekształcona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo­ nych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń­ czenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania przy­ wozem mięsa pochodzącego i przywożonego z Argentyny państwo to musi wydawać świadectwa autentyczności gwarantujące pochodzenie danych produktów. Układ takich świadectw i procedury ich stosowania muszą zostać określone.

(6)

Świadectwa autentyczności muszą być wydawane przez organ w Argentynie. Taki organ musi przedstawić wszelkie niezbędne gwarancje w celu zapewnienia, że ustalenia te działają właściwie.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to powinno zostać przekształcone. Wspólnota zobowiązała się zgodnie z listą koncesyjną CXL do otwarcia rocznego kontyngentu taryfowego na 1 500 ton mrożonych cienkich przepon wołowych obję­ tych kodem CN 0206 29 91. Kontyngent ten powinien zostać otworzony na wiele lat w oparciu o okresy 12-miesięczne rozpoczynające się dnia 1 lipca; należy również ustanowić szczegółowe zasady stosowania. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz świadectw z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji na produkty rolne. Rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 382/2008 (5) ustanawia szczegó­ łowe zasady wykonania ustaleń dotyczących pozwoleń na przywóz wołowiny i cielęciny. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6), ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2007 r. (4)

(7)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania przy­ wozem mrożonych cienkich przepon wołowych pocho­ dzących i przywożonych z Argentyny, należy ustanowić, że, w stosownych przypadkach, wydawanie pozwoleń na przywóz będzie podlegało weryfikacji między innymi informacji podanych w świadectwach autentyczności.

(2)

(8)

Kontyngent dla innych krajów powinien być zarządzany jedynie w oparciu o wspólnotowe pozwolenia na przywóz, w niektórych przypadkach z odstępstwami od obowiązujących zasad.

(9) (3)

Państwa członkowskie powinny przesyłać informacje dotyczące takiego przywozu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się wspólnotowy kontyngent taryfowy na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 na każdy rok w wysokości 1 500 ton na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca roku następnego, dalej zwany „okresem obowiązywania przywozowego kontyn­ gentu taryfowego”.

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 144 z 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.