Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 48

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 48

L 202/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 93/74/EWG z dnia 13 września 1993 r. w sprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (1), w szczególności jej art. 6 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do dyrektywy 2008/38/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta­ wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 20 lutego 2009 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (2) wymienia wśród szczególnych potrzeb żywieniowych „Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chro­ nicznej niewydolności”. Rozporządzeniem (WE) nr 163/2008 (3) Komisja zezwo­ liła na stosowanie preparatu węglanu lantanu-oktahyd­ ratu w charakterze zootechnicznego dodatku paszowego dla kotów. Podstawą wydanego zezwolenia była opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z dnia 18 września 2007 r. (4). W opinii tej Urząd uznał, że stosowanie preparatu jako dodatku w żywieniu zmniejsza wydalanie fosforu z moczem, podnosząc jednocześnie poziom wydalania fosforu z kałem w związku z zaobserwowaną poprawą straw­ ności tego pierwiastka. Wywnioskował stąd, że preparat ten może zmniejszać poziom wchłaniania fosforu u dorosłych kotów. Dyrektywa 2008/38/WE nadmienia już o paszy o niskim poziomie fosforu w wierszu „Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności”. Ten sam korzystny skutek można osiągnąć przez ograniczenie wchłaniania zawartego w paszy fosforu. W związku z powyższym węglan lantanu-oktahydrat powinien zostać włączony do wiersza „Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności” w wykazie planowanych zastosowań w części B załącznika I do dyrektywy 2008/38/WE. Należy zatem 2008/38/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 237 z 22.9.1993, s. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 62 z 6.3.2008, s. 9. (3) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 3. (4) Dziennik EFSA (2007) 542, s. 1–15.

31.7.2008

ZAŁĄCZNIK

W części B załącznika I do dyrektywy 2008/38/WE wiersz dotyczący szczególnej potrzeby żywieniowej „Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności” otrzymuje brzmienie:

Gatunki lub kategoria zwierząt Oznaczenia na etykiecie Zalecany czas stosowania Pozostałe przepisy

Szczególne potrzeby żywieniowe

Zasadnicze właściwości żywieniowe

PL

Psy i koty — Wapń — Fosfor — Potas — Sód — Zawartość podstawowych kwasów tłuszczowych (jeżeli zostały dodane) Dorosłe koty — Wapń — Fosfor — Potas — Sód — Węglan lantanu-oktahydrat — Zawartość podstawowych kwasów tłuszczowych (jeżeli zostały dodane) — Źródło(-a) białka Wstępnie do 6 miesięcy (**)

„Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności (*) Wstępnie do 6 miesięcy (**)

Niski poziom fosforu i ograniczony poziom białka, ale wysokiej jakości

— Źródło(-a) białka

Wskazanie na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: »Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem.« Wskazanie w instrukcji użytkowania: zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.« »Należy

lub Wskazanie na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: »Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem.« Wskazanie w instrukcji użytkowania: zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.« »Należy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zmniejszenie wchłaniania fosforu przez dodanie węglanu lantanu-oktahydratu

(*) W miarę potrzeb wytwórca może także zalecić użycie w przypadku czasowej niewydolności nerek. (**) Jeśli pasza jest zalecana do użycia w przypadku czasowej niewydolności nerek, zalecany okres stosowania powinien wynosić od dwóch do czterech tygodni.”

L 202/49

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.