Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 50

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 50

Strona 1 z 5
L 202/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA WE-TURCJA z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97 (2008/625/WE)


RADA STOWARZYSZENIA, (4)

uwzględniając Umowę ustanawiającą stowarzyszenie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (1), w szczególności jej art. 22 ust. 3,

W przypadku przywozu towarów nieobjętych kontyn­ gentami, nadal powinny mieć zastosowanie przepisy określone w decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WETurcja,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 Kontyngenty taryfowe określone w załączniku I i w załączniku II są otwarte od dnia 1 stycznia 2007 r. i od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kolejnych lat, na warunkach w nich okreś­ lonych.

(1)

W sekcji V rozdziału I decyzji nr 1/95 Rady Stowarzy­ szenia WE-Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzania w życie ostatniego etapu unii celnej (2), określono koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych.

(2)

W decyzji nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie ustaleń dotyczą­ cych niektórych przetworzonych produktów rolnych (3) ustanowiono roczne kontyngenty dotyczące określonych produktów.

Artykuł 2 Postanowienia sekcji V rozdziału I decyzji nr 1/95 Rady Stowa­ rzyszenia WE-Turcja w dalszym ciągu mają zastosowanie do przywozu nieobjętego bezcłowymi kontyngentami taryfowymi określonymi w załączniku I i w załączniku II.

(3)

Ostatnio wynegocjowano zmiany w zakresie handlu w celu pogłębienia i poszerzenia unii celnej oraz poprawy konwergencji gospodarczej w wyniku rozsze­ rzenia Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r. Wspomniane zmiany obejmują koncesje w formie bezcłowych kontyn­ gentów taryfowych (w szczególności dla produktów obję­ tych decyzją nr 1/97). W związku z tym wspomniana decyzja powinna zostać uchylona.

Artykuł 3 Uchyla się decyzję nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja.

(1) Dz.U. 217 z 29.12.1964, s. 3687/64. (2) Dz.U. L 35 z 13.2.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 126 z 17.5.1997, s. 26.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jej przyjęciu.

31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/51

Niniejsza decyzja jest stosowana od dnia 1 stycznia 2007 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

A. GÜL

Przewodniczący

L 202/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

ZAŁĄCZNIK I Bezcłowe kontyngenty taryfowe mające zastosowanie do przywozu do UE przetworzonych produktów rolnych z Turcji

Roczny bezcłowy kontyngent taryfowy (w tonach netto) (3)

Kod CN

Opis produktu

(1)

(2)

1704 1704 10

Produkty cukiernicze (włącznie z białą czekoladą) niezawierające kakao:

Guma do żucia, nawet pokryta cukrem: Zawierająca mniej niż 60 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwerto­ wanym wyrażonym jako sacharoza): Guma w paskach 5 000 Pozostałe

––

1704 10 11 1704 10 19

––– ––– ––

Zawierająca 60 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem inwerto­ wanym wyrażonym jako sacharoza): Guma w paskach Pozostałe

1704 10 91 1704 10 99 1704 90 1704 90 30

––– ––– –

Pozostałe: Biała czekolada Pozostałe: Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu Wyroby pokryte cukrem Pozostałe: Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane Toffi, karmelki i podobne cukierki Pozostałe: Tabletki prasowane Pozostałe 10 000 (1)

–– ––

1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61

–––

––– ––– –––

1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75

––––

–––– –––– ––––

1704 90 81 1704 90 99 1806 1806 10 1806 10 20

––––– –––––

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao:

Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego: Zawierający 5 % masy lub więcej, ale mniej niż 65 % masy, sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyra­ żonej jako sacharoza Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekracza­ jącej 2 kg: 5 000 (2)

––

1806 20

31.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.