Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 62

Strona 1 z 9
L 202/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/626/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Pismem z dnia 13 września 2006 r. Komisja poinformo­ wała Zjednoczone Królestwo, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tej pomocy. Zjed­ noczone Królestwo przedstawiło swoje uwagi na temat pomocy w piśmie z dnia 16 października 2006 r. W wyniku zapytań Komisji z dnia 31 stycznia 2007 r. i z dnia 5 lutego 2008 r. przekazano dodatkowe infor­ macje w pismach z dnia 4 września 2007 r. i z dnia 27 lutego 2008 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2 i 3,

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron trzecich do składania uwag zgodnie z przepisami przywołanymi powyżej (2),

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 30 listopada 2006 r. (3). Komisja wezwała zaintere­ sowane strony do przedstawiania uwag dotyczących pomocy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zain­ teresowanych stron.

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS (4)

Pismem z dnia 15 czerwca 2004 r. obywatel Zjednoczo­ nego Królestwa powiadomił Komisję o pomocy przydzie­ lonej przez Radę Wysp Szetlandzkich (Shetland Islands Council – SIC), organ publiczny na Wyspach Szetlandz­ kich należących do Zjednoczonego Królestwa, dla sektora rybołówstwa, związanej najprawdopodobniej z nielegalną pomocą państwa. Pismami z dnia 24 sierpnia 2004 r., dnia 4 lutego 2005 r., dnia 11 maja 2005 r. i dnia 16 grudnia 2005 r. Komisja zwróciła się do Zjednoczo­ nego Królestwa o przekazanie informacji o tej pomocy. Pismami z dnia 10 grudnia 2004 r., dnia 6 kwietnia 2005 r., dnia 8 września 2005 r. i dnia 31 stycznia 2006 r. Zjednoczone Królestwo przekazało Komisji kolejne informacje.

Rada Wysp Szetlandzkich dokonywała płatności na rzecz sektora rybołówstwa w ramach dwóch ogólnych środków pomocy, pod nazwą „Pomoc dla sektora poło­ wowego i przetwórstwa ryb” oraz „Pomoc dla sektora hodowli ryb”, które w rzeczywistości składały się z kilku różnych rodzajów programów pomocy. Wśród tych programów były tak zwane „Programy pomocy w postaci pożyczek” (zwane dalej „programem”).

(5)

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. C 292 z 1.12.2006, s. 6.

Pomoc przyznawano dla hodowców łososia, w drodze pożyczek udzielanych przez Stowarzyszenie Hodowców Ryb, oraz dla przetwórców ryb, w drodze pożyczek udzielanych przez Stowarzyszenie Przetwórców Ryb.

(3) Dz.U. C 292 z 1.12.2006, s. 6.

31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/63

Pomoc w postaci pożyczek na hodowlę łososia

(6)

(10)

Program pomocy w postaci pożyczek na hodowlę łososia ustanowiono w 2000 r. w celu udostępnienia pożyczek kapitałowych dla poszczególnych przedsiębiorstw zajmu­ jących się hodowlą łososia na potrzeby odchowu ryb do rozmiarów odłowowych. Udzielone w ramach programu pożyczki wynoszą od 87 000 GBP do 250 000 GBP, które to kwoty stanowiły maksymalnie 75 % kosztów zakupu łososia w stadium smolt (młody łosoś). Łączna kwota udzielonych pożyczek wynosi 3 477 130 GBP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.