Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 70

Strona 1 z 3
L 202/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/627/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (1), w szczególności jej art. 46 ust. 2,

(4)

wstępnej oceny regulacji dotyczących rewizji finansowej w odpowiednich krajach trzecich. Oceny nie pozwoliły na podjęcie ostatecznych decyzji w sprawie równoważ­ ności, lecz zapewniły wstępny obraz stanu regulacji doty­ czących rewizji finansowej w przedmiotowych krajach trzecich. Niektóre państwa trzecie posiadają systemy nadzoru publicznego, choć obecnie informacje na temat tych systemów są niewystarczające do podjęcia osta­ tecznej decyzji w sprawie równoważności. Inne państwa nie dysponują jeszcze takimi systemami nadzoru publicz­ nego, natomiast posiadają ramy regulacyjne dotyczące rewizji finansowej, które umożliwiają w przyszłości usta­ nowienie takich systemów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 45 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE właś­ ciwe władze państw członkowskich są zobowiązane do rejestracji biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z krajów trzecich, przeprowadzających ustawowe badanie niektórych spółek zarejestrowanych poza terytorium Wspólnoty, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Wspól­ noty. Artykuł 45 ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE zobo­ wiązuje państwa członkowskie do objęcia takich zarejes­ trowanych biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z krajów trzecich swoim systemem nadzoru, systemem zapewniania jakości oraz systemem dochodzeń i sankcji.

Wobec konieczności dokonania dalszej oceny w celu podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie równoważności regulacji dotyczących rewizji finansowej obowiązujących w krajach trzecich należy podjąć decyzję wprowadzającą okres przejściowy w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z odnośnych krajów trzecich, tak by umożliwić przeprowadzenie takiej oceny. W tym okresie państwa członkowskie nie powinny zatem podejmować na poziomie krajowym decyzji w sprawie równoważności.

(5)

(2)

Na mocy art. 46 ust. 2 dyrektywy 2006/43/WE Komisja jest zobowiązana do dokonania, we współpracy z państwami członkowskimi, oceny równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji kraju trzeciego oraz do podjęcia decyzji w tej sprawie. Jeżeli systemy te zostaną uznane za równoważne, państwa członkowskie mogą zwolnić bieg­ łych rewidentów i jednostki audytorskie z kraju trzeciego z wymogów art. 45 dyrektywy na zasadzie wzajemności.

Ze względu na konieczność ochrony inwestorów w okresie przejściowym biegli rewidenci i jednostki audy­ torskie z odnośnych krajów trzecich powinni móc konty­ nuować swoją działalność w zakresie rewizji finansowej bez podlegania rejestracji przewidzianej w art. 45 dyre­ ktywy 2006/43/WE, wyłącznie jeśli przedstawią oni informacje na swój temat oraz na temat standardów rewizji finansowej oraz wymogów niezależności stosowa­ nych podczas przeprowadzania badań. W tym celu przy­ datne będą również informacje o wynikach indywidual­ nych kontroli zapewniania jakości.

(6)

(3)

Komisja, z pomocą Europejskiej Grupy Organów Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami (EGAOB), dokonała

(1) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2008/30/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 53).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.