Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 203 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 704/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 203 POZ 1

Strona 1 z 2
31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 704/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tego protokołu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

Protokół ten zastępuje poprzedni protokół, który został zatwierdzony rozporządzeniem (WE) nr 1801/2006.

(5)

Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( ),

1

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską.

(1)

Wspólnota i Islamska Republika Mauretańska zawarły umowę o partnerstwie w sprawie połowów. Umowa ta została zatwierdzona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1801/2006 (2) i weszła w życie dnia 5 grudnia 2006 r.

(2)

Wspólnota i Islamska Republika Mauretańska wynegocjowały i parafowały Protokół ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie.

Tekst protokołu rozporządzenia.

zostaje

dołączony

do

niniejszego

Artykuł 2

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 1.

1. Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole są rozdzielane między państwa członkowskie według następującego klucza:

L 203/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Gt, licencje lub pułapy połowów rocznych dla państwa członkowskiego

31.7.2008

Kategoria połowów

Gt lub maks. liczba licencji dla okresu licencji

Państwo członkowskie

Kategoria 1 statki wyspecjalizowane w połowach skorupiaków, z wyjątkiem langusty i kraba Kategoria 2 trawlery i taklowce głębinowe do połowów morszczuka czarnego Kategoria 3 statki poławiające gatunki głębinowe inne niż morszczuk czarny, z użyciem narzędzi innych niż włoki Kategoria 4 trawlery zamrażalnie do połowów gatunków głębinowych Kategoria 5 głowonogi

9 570 gt

Hiszpania Włochy Portugalia

7 313 gt 1 371 gt 886 gt 3 240 gt 1 162 gt

3 240 gt 1 162 gt

Hiszpania Hiszpania

375 gt 13 950 gt 32 licencje

Grecja Hiszpania Włochy Portugalia Grecja

375 gt 24 licencje 4 licencje 1 licencja 3 licencje 300 gt 17 licencji 5 licencji 18 licencji 4 licencje

Kategoria 6 langusty Kategoria 7 sejnery zamrażalnie do połowów tuńczyka Kategoria 8 statki dokonujące połowów tuńczyka wędziskami i taklami i taklowce powierzchniowe Kategoria 9 trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych Kategoria 10 połowy kraba Kategoria 11 statki rybackie do połowów pelagicznych ryb świeżych

300 gt 22 licencje

Portugalia Hiszpania Francja

22 licencje

Hiszpania Francja

17 licencji dla tonażu referencyjnego wynoszącego 250 000 ton 300 gt 15 000 gt miesięcznie w średniej skali rocznej Hiszpania 300 gt

2. Zgodnie z postanowieniami protokołu, wielkości dopuszczalne połowów niewykorzystane w kategorii 11 (statki rybackie do połowów pelagicznych ryb świeżych) mogą być wykorzystane w kategorii 9 (trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych) w ramach maksymalnie 20 licencji miesięcznie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 203 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 4 z 200831.7.2008

    Protokół ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.