Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 203 POZ 4

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 203 POZ 4

Strona 1 z 35
L 203/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

PROTOKÓŁ ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między wspólnotą europejską a Islamską Republiką Mauretańską Artykuł 1 Okres stosowania i wielkości dopuszczalne połowów 1. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2008 r. i na okres 4 lat, wielkości dopuszczalne połowów przyznane z tytułu art. 5 i 6 umowy są ustalone w tabeli załączonej do niniejszego protokołu. Wielkości te stanowią część całkowitego nakładu połowowego wymienionego w załączniku III, określonego przez władze Mauretanii na podstawie dostępnych i okresowo uaktualnianych opinii naukowych. 2. Ustęp 1 stosowany jest z zastrzeżeniem postanowień art. 4 i 5 niniejszego protokołu. 3. Zgodnie z art. 6 umowy, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej mogą dokonywać połowów w mauretańskich obszarach połowowych tylko jeśli posiadają licencję połowową wydaną w ramach niniejszego protokołu i stosownie do szczegółowych zasad opisanych w załącznikach do niniejszego protokołu. Artykuł 2 Rekompensata finansowa — Szczegółowe zasady płatności 1. Wysokość rekompensaty finansowej przewidzianej w umowie ustalono na kwotę 86 mln euro w odniesieniu do pierwszego roku, 76 mln euro w odniesieniu do drugiego roku, 73 mln euro w odniesieniu do trzeciego roku i 70 mln euro w odniesieniu do czwartego roku (1). W ramach tej kwoty Mauretania przeznacza na wsparcie finansowe w celu wdrażania krajowej polityki rybołówstwa zgodnie z art. 7 ust. 1b umowy następujące kwoty: 11 mln euro w pierwszym roku, 16 mln euro w drugim roku, 18 mln euro w trzecim roku i 20 mln euro w czwartym roku, z czego 1 mln euro rocznie na Park Narodowy Banc D’Arguin (PNBA). 2. W przypadku przekroczenia łącznego tonażu 250 000 ton rocznie dla kategorii nr 9 „Połowy pelagiczne”, strona wspólnotowa wpłaci dodatkową rekompensatę w wysokości 40 euro za każdą złowioną tonę. 3. Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 13 niniejszego protokołu.


(1) Do tej kwoty należy dodać opłaty należne od armatorów, przewidziane w rozdziale III załącznika 1, pobierane bezpośrednio przez Mauretanię na rachunek przewidziany w rozdziale IV załącznika 1, szacowane na 15 milionów EUR rocznie. Ponadto, z zastrzeżeniem jego podpisania, dokument strategii i krajowy program indykatywny dziesiątego EFR dla Mauretanii zawierają, między innymi, prognozy wsparcia budżetowego w wysokości 40 mln euro począwszy od 2009 r., po spełnieniu niezbędnych warunków. Na podstawie pozytywnych wyników ogólnych, w czasie śródokresowego przeglądu dziesiątego EFR w 2010 r., w tym polityki sektora gospodarki rybnej, będzie możliwe ewentualne zwiększenie limitu środków dziesiątego EFR.

4. Rekompensata finansowa jest wypłacana przez Wspólnotę najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2008 r. w odniesieniu do pierwszego roku, i najpóźniej do dnia 1 sierpnia w odniesieniu do kolejnych lat. 5. Rekompensata finansowa jest wpłacana na odrębny rachunek Skarbu Państwa Islamskiej Republiki Mauretańskiej otwarty w Centralnym Banku Mauretanii, którego dane przekaże Ministerstwo. 6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 niniejszego protokołu, przeznaczenie budżetowe tej rekompensaty i wsparcia na cele PNBA jest określone w Ustawie budżetowej Mauretanii i w związku z tym należy do wyłącznych kompetencji Mauretanii.

Artykuł 3 Współpraca naukowo-badawcza 1. Obie Strony zobowiązują się do wspierania odpowiedzialnego rybołówstwa w mauretańskim obszarze połowowym, w oparciu o zasady zrównoważonego zarządzania. 2. W okresie obowiązywania niniejszego protokołu obie Strony będą prowadziły współpracę mającą na celu pogłębienie określonych kwestii związanych ze stanem zasobów w mauretańskich obszarach połowowych; w tym celu, zgodnie z art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 203 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 1 z 200831.7.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 704/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.