Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 204 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 204 POZ 1

Strona 1 z 24
31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 i art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów,


(3)

W wyroku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-178/03 (Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie) (6) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdził nieważność rozporządzenia (WE) nr 304/2003, ponieważ opierało się ono wyłącznie na art. 175 ust. 1 Traktatu, orzekając, że właściwą podstawę prawną stanowiły dwa artykuły – zarówno art. 133, jak i art. 175 ust. 1. Trybunał orzekł również, że skutki rozporządzenia zostają utrzymane do czasu przyjęcia w rozsądnym terminie nowego rozporządzenia opartego na odpowiednich podstawach prawnych. Wynika z tego również, że nie ma potrzeby powtórnego wykonywania zobowiązań już wykonanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 304/2003.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (3) wdrożyło Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami chemicznymi i pestycydami (4), zwaną dalej „Konwencją”, która weszła w życie dnia 24 lutego 2004 r., i zastąpiło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2455/92 z dnia 23 lipca 1992 r. dotyczące wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów (5).

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 304/2003 Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 304/2003 w latach 2003–2005. Ogólnie procedury funkcjonują prawidłowo. Sprawozdanie wskazuje jednak na konieczność wprowadzenia pewnych niezbędnych zmian technicznych. Należy zatem włączyć te elementy do niniejszego rozporządzenia.

(4)

(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, s. 40. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. (3) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1376/2007 (Dz.U. L 307 z 24.11.2007, s. 14). (4) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29. (5) Dz.U. L 251 z 29.8.1992, s. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 300/2002 (Dz.U. L 52 z 22.2.2002, s. 1).

Konwencja przyznaje Stronom uprawnienie do podejmowania działań, które w bardziej surowy sposób zapewniają ochronę zdrowia ludzkiego lub środowiska niż wymagane w Konwencji, pod warunkiem że takie działania są zgodne z jej postanowieniami i z prawem międzynarodowym. Aby nie obniżać poziomu ochrony środowiska i społeczeństw państw dokonujących przywozu zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2455/92, niezbędne i stosowne jest pójście o krok dalej niż przepisy Konwencji w niektórych aspektach.

(5)

W odniesieniu do uczestnictwa Wspólnoty w Konwencji istotne jest istnienie jednego punktu kontaktowego dla współdziałania Wspólnoty z Sekretariatem oraz innymi Stronami Konwencji, jak również z innymi państwami. Komisja powinna działać jako taki punkt kontaktowy.

(6) Zb.Orz. 2006, I-107.

L 204/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

(6)

Wywóz niebezpiecznych chemikaliów, które są zakazane lub podlegają surowym ograniczeniom we Wspólnocie, powinien dalej podlegać wspólnej procedurze powiadomienia o wywozie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 204 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.