Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 17

Strona 1 z 5
2.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/17

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/635/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


w państwach trzecich, którym to punktom państwa trzecie są w stanie udzielić gwarancji określonych w art. 11 tej dyrektywy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dy­ rektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz zdanie wprowadzające i lit. b) jej art. 19,

Jednak z uwagi na spójność prawodawstwa wspólnoto­ wego i uwzględniając nazewnictwo międzynarodowe, w odniesieniu do punktów pobierania komórek jajowych i zarodków owiec i kóz właściwsze byłoby zastąpienie określenia „punkty pobierania” określeniem „zespoły pobierania zarodków”.

(4)

Jak stanowi dyrektywa 92/65/EWG, nasienie, komórki jajowe i zarodki owiec i kóz przywożone do Wspólnoty muszą być opatrzone świadectwami zdrowia, których wzory należy ustalić zgodnie z tą dyrektywą.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspól­ noty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych aktach prawa wspólno­ towego określonych w tejże dyrektywie. Ponadto przewi­ duje ona utworzenie wykazu tych państw trzecich lub części państw trzecich będących w stanie zapewnić gwarancje równoważne gwarancjom przewidzianym w jej rozdziale II, z których państwa członkowskie mogą przywozić nasienie, komórki jajowe oraz zarodki owiec i kóz.

Dyrektywa 92/65/EWG przewiduje również ustanowienie szczególnych wymagań dotyczących zdrowia zwierząt lub gwarancji równoważnych gwarancjom przewi­ dzianym w tej dyrektywie w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych oraz zarodków owiec i kóz.

(6)

(2)

Dyrektywa 92/65/EWG przewiduje również utworzenie wykazu punktów pobierania nasienia i zarodków

Decyzja Komisji 94/63/WE z dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz oraz komórek jajowych i zarodków świń (2) stanowi, że państwa członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz z państw trzecich znajdujących się w wykazie w załączniku do decyzji Rady 79/542/EWG (3), z których dopuszcza się przywóz żywych owiec i kóz.

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17).

(2) Dz.U. L 28 z 2.2.1994, s. 47. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/211/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1). (3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2008/61/WE (Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 33).

L 206/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2008

(7)

Decyzję 94/63/WE 2008/636/WE (1).

uchylono

decyzją

Komisji

(13)

(8)

W związku z powyższym, niniejszą decyzją należy usta­ nowić wykaz państw trzecich, z których państwa człon­ kowskie powinny dopuszczać przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 36 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (  Dz.U. L 204 z 13.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 06, s. 30)

 • Dz. U. L206 - 35 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (  Dz.U. L 327 z 18.12.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297)

 • Dz. U. L206 - 34 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (  Dz.U. L 198 z 26.7.2008)

 • Dz. U. L206 - 32 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671) (1)

 • Dz. U. L206 - 16 z 20082.8.2008

  Decyzja podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

 • Dz. U. L206 - 14 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L206 - 5 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L206 - 1 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.