Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 3

2.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42 pkt 8a,


(7)

w szczególności na podstawie wniosku o refundację zaopatrzonego w sprawozdanie finansowe uwzględnia­ jące sekcje: „odpowiednie odszkodowanie” i „koszty operacyjne”. Sekcji sprawozdania finansowego obejmu­ jącej „koszty operacyjne”, podobnie jak to ma miejsce w przypadku części „odpowiednie odszkodowanie”, powinno towarzyszyć notyfikowanie decyzji szczegó­ łowej otwierającej wsparcie finansowe. Mając na uwadze powyższe, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 349/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje: Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2) określa zasady wkładu finansowego Wspólnoty w programy zwalczania chorób zwierzęcych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 (3) stosuje się do wkładu finansowego Wspólnoty, z którego korzystają państwa członkowskie w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych związanych z niektórymi środkami stosowanymi w zwalczaniu chorób zwierzęcych. Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (4) ustanawia nowe środki zwalczania tej choroby, nawet w przypadkach nisko zjadliwej grypy ptaków. Decyzja 90/424/EWG zmieniona decyzją 2006/53/WE (5) przewiduje możliwość przyznania wkładu finansowego Wspólnoty na niektóre środki stosowane przez państwa członkowskie w zwalczaniu grypy ptaków. Artykuł 3a tej decyzji uzależnia przy­ znanie wkładu finansowego Wspólnoty na zwalczanie grypy ptaków od wdrożenia minimalnych środków zwal­ czania przewidzianych w dyrektywie 2005/94/WE. Należy uaktualnić rozporządzenie (WE) nr 349/2005 w celu uwzględnienia tej zmiany. Jak przewiduje rozporządzenie (WE) nr 349/2005, wsparcie finansowe Wspólnoty wypłacane jest

(8)

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 349/2005 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(3)

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wkładu finan­ sowego Wspólnoty, z którego państwa członkowskie korzystają w zakresie kwalifikowanych wydatków określo­ nych w art. 3, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia w ramach środków służących zwalczaniu chorób oraz w przypadkach wymienionych w:

(4)

a) artykule 3 ust. 1 oraz w art. 3a ust. 1 decyzji 90/424/EWG, z wyjątkiem chorób dotykających zwie­ rzęta z rodziny koniowatych;

(5)

b) artykule 4 ust. 1 i 2, w art. 6 ust. 3 oraz w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej decyzji.”;

2) w art. 2 akapit pierwszy lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) »niezbędne wydatki«: wydatki poniesione na zakup sprzętu lub usług, o których mowa w art. 3 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie, w art. 3a ust. 3 tiret drugie oraz w art. 11 ust. 4 lit. a) ppkt (i)–(iv) oraz art. 11 ust. 4 lit. b) decyzji 90/424/EWG, których charakter i bezpośredni związek z wydatkami kwalifiko­ wanymi określonymi w art. 3 zostały wykazane;”;

(6)

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12. (4) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16. (5) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 37.

L 206/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2008

3) w art. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie: „a) szybkiego i odpowiedniego odszkodowania wypłacanego właścicielom zmuszonym do obowiązkowego uboju swoich zwierząt lub, w danym przypadku, obowiązko­ wego niszczenia jaj, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 tiret pierwsze i siódme, art. 3a ust. 3 tiret pierwsze oraz art. 11 ust 4 lit. a) ppkt (i) decyzji 90/424/EWG; b) wydatków operacyjnych poniesionych i związanych z przymusowym ubojem i zniszczeniem zwierząt oraz skażonych produktów, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz, w razie potrzeby, związanych z czyszczeniem, dezynfekcją lub zniszczeniem skażo­ nych urządzeń, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie, art. 3a ust. 3 tiret drugie oraz

art. 11 ust. 4 lit. a) ppkt (i)–(iv) oraz art. 11 ust. 4 lit. b) decyzji 90/424/EWG;”; 4) w art. 7 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Sekcja sprawozdania finansowego »koszty operacyjne«, o której mowa w ust. 1 lit. a), zostaje przedstawiona w formie pliku elektronicznego zgodnie z załącznikiem IV, w ciągu sześćdziesięciu dni kalendarzowych od daty notyfi­ kowania decyzji szczegółowej otwierającej wsparcie finan­ sowe.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 36 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (  Dz.U. L 204 z 13.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 06, s. 30)

 • Dz. U. L206 - 35 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (  Dz.U. L 327 z 18.12.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297)

 • Dz. U. L206 - 34 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (  Dz.U. L 198 z 26.7.2008)

 • Dz. U. L206 - 32 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671) (1)

 • Dz. U. L206 - 17 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (1)

 • Dz. U. L206 - 16 z 20082.8.2008

  Decyzja podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

 • Dz. U. L206 - 14 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L206 - 5 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (1)

 • Dz. U. L206 - 1 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.