Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (  Dz.U. L 327 z 18.12.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297)

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 35

2.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/35

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 327 z dnia 18 grudnia 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297) 1. Strona 297, art. l pkt 1): zamiast: „1) roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 5 000 ton słodkich ziemniaków, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, o kodzie CN 0714 20 90, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej;”,


powinno być: „1) roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 5 000 ton słodkich ziemniaków, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, o kodzie CN 0714 20 90, pochodzących z państw trzecich innych niż Chińska Republika Ludowa;”. 2. Strona 298, art. l pkt 2): zamiast: „2) roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 600 000 ton słodkich ziem­ niaków, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, o kodzie CN 0714 20 90, pochodzących z państw trzecich innych niż Chińskiej Republiki Ludowej;”,

powinno być: „2) roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 600 000 ton słodkich ziem­ niaków, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, o kodzie CN 0714 20 90, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej;”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 278 z dnia 23 października 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 05, s. 247) 1. Strona 250, załącznik, tabela, kolumna pierwsza, wiersz szósty: zamiast: „Południowo-wschodni Atlantyk”,

powinno być: „Południowo-zachodni Atlantyk”. 2. Strona 250, załącznik, tabela, kolumna pierwsza, wiersz siódmy: zamiast: „Południowo-zachodni Atlantyk”,

powinno być: „Południowo-wschodni Atlantyk”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 36 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (  Dz.U. L 204 z 13.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 06, s. 30)

 • Dz. U. L206 - 34 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (  Dz.U. L 198 z 26.7.2008)

 • Dz. U. L206 - 32 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671) (1)

 • Dz. U. L206 - 17 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (1)

 • Dz. U. L206 - 16 z 20082.8.2008

  Decyzja podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

 • Dz. U. L206 - 14 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L206 - 5 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L206 - 1 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.