Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (1)

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 5

Strona 1 z 8
2.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

czący i dwóch innych członków, a każdy z nich ma zastępców. Podstawowym obowiązkiem przewodniczące­ go jest zapewnianie jakości i spójności decyzji Rady Odwoławczej.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrek­ tywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 93 ust. 4 i art. 132,

(5)

Aby ułatwić rozpatrywanie odwołań, dla każdej sprawy należy wyznaczyć sprawozdawcę oraz określić jego obowiązki.

(6)

Aby zapewnić sprawność i wydajność działań Rady Odwoławczej, należy ustanowić działającą pod jej auspi­ cjami kancelarię.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 upoważnia Euro­ pejską Agencję Chemikaliów, dalej zwaną „Agencją”, do podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie rejes­ tracji i oceny chemikaliów oraz ustanawia Radę Odwoła­ wczą, której zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w art. 91 ust. 1 tego rozporzą­ dzenia.

Z tych samych powodów Rada Odwoławcza powinna być uprawniona do ustanawiania własnych zasad dzia­ łania i regulaminu.

(8)

(2)

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ustanawia tylko podstawowe zasady dotyczące postępowania odwo­ ławczego, konieczne jest ustanowienie szczegółowych zasad organizacji Rady Odwoławczej, jak również szcze­ gółowego regulaminu, mających zastosowanie do odwołań przed Radą Odwoławczą.

Aby umożliwić Radzie Odwoławczej podejmowanie osta­ tecznych decyzji w rozsądnym terminie, liczba jej członków może zostać zwiększona przez Zarząd Agencji zgodnie z art. 89 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W związku z tym Rada Odwoła­ wcza powinna być upoważniona do ustanowienia kryte­ riów przydziału spraw poszczególnym jej członkom.

(9)

(3)

Aby zagwarantować wyważoną z punktu widzenia praw­ nego i technicznego ocenę odwołań, w każdym postępo­ waniu odwoławczym powinni uczestniczyć zarówno ci członkowie Rady Odwoławczej, którzy posiadają kwalifi­ kacje prawnicze, jak i ci, którzy posiadają kwalifikacje techniczne, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającym zasady doty­ czące kwalifikacji członków Rady Odwoławczej Europej­ skiej Agencji Chemikaliów (2).

(10)

Dowód uiszczenia opłaty z tytułu odwołania, która jest wymagana w przypadku wszelkich odwołań, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzie­ lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (3), powinien zostać dołączony do odwołania i powinien być warunkiem jego dopusz­ czalności.

(4)

Zgodnie z art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w skład Rady Odwoławczej mają wchodzić przewodni­

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1354/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 10.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 36 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (  Dz.U. L 204 z 13.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 06, s. 30)

 • Dz. U. L206 - 35 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (  Dz.U. L 327 z 18.12.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297)

 • Dz. U. L206 - 34 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (  Dz.U. L 198 z 26.7.2008)

 • Dz. U. L206 - 32 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671) (1)

 • Dz. U. L206 - 17 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (1)

 • Dz. U. L206 - 16 z 20082.8.2008

  Decyzja podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

 • Dz. U. L206 - 14 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L206 - 3 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L206 - 1 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.