Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 208 POZ 151

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 208 POZ 151

Strona 1 z 7
5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/151

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2008 (2008/607/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w brzmieniu przyjętym w dniu 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 4/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję w dniu 15 kwietnia 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2008 ustanowiony przez Radę w dniu 26 maja 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 5 czerwca 2008 r.,


STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli w dniu 5 czerwca 2008 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2008/371/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, s. 8).

5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/153

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 165 166 168

5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/155

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2008, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2008 (1) Budżet 2007 (2) Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner globalny 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

50 320 304 626 53 241 270 053 1 501 860 203 8 112 728 400 7 280 085 455 206 636 292 120 662 885 029

43 590 118 012 54 210 425 736 1 270 114 751 7 352 746 732 6 977 764 032 444 646 152 113 845 815 415

+ 15,44 – 1,79 + 18,25 + 10,34 + 4,33 – 53,53 + 5,99

(1) Budżety korygujące nr 1–4/2008 włącznie. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2007 r. (Dz.U. L 77 z 16.3.2007, s. 1) oraz budżetach korygujących od nr 1 do nr 7/2007. (3) Artykuł 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską brzmi: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 208 POZ 151 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L208 - 1 z 20085.8.2008

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.