Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 21 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2008-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 21 POZ 1

Strona 1 z 60
24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

(2008/57/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 w brzmieniu przyjętym w dniu 14 grudnia 2006 r., uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. (2), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2007 na rok budżetowy 2007, przedstawiony przez Komisję w dniu 7 listopada 2007 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2007 przygotowany przez Radę w dniu 26 listopada 2007 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 11 grudnia 2007 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 21/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2008

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 7 na rok budżetowy 2007 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2007 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2007

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty związane z realizacją porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki karne i kary finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 21 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.