Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 210 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

Data ogłoszenia:2008-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 210 POZ 12

Strona 1 z 44
L 210/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r.

6.8.2008

w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając art. 33 decyzji Rady 2008/615/WSiSW (1), uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Cel Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie niezbędnych przepisów administracyjnych i technicznych w celu wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW, w szczególności w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych DNA, danych daktyloskopijnych oraz danych rejestracyjnych pojazdów, określonej w rozdziale 2 tej decyzji, oraz w odniesieniu do innych form współpracy określonych w rozdziale 5 tej decyzji.

W dniu 23 czerwca 2008 r. Rada przyjęła decyzję 2008/ 615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej. Na mocy decyzji 2008/615/WSiSW do systemu uregulowań prawnych Unii Europejskiej przeniesiono podstawowe elementy konwencji z dnia 27 maja 2005 r. zawartej między Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów i Republiką Austrii w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją (zwanej dalej „konwencją z Prüm”). W art. 33 decyzji 2008/615/WSiSW przewiduje się przyjęcie przez Radę środków niezbędnych do wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW na szczeblu Unii, zgodnie z procedurą określoną w art. 34 ust. 2 lit. c) zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej. Środki te mają się opierać na porozumieniu wykonawczym z dnia 5 grudnia 2006 r. dotyczącym administracyjnych i technicznych aspektów wprowadzania w życie i stosowania konwencji z Prüm. W niniejszej decyzji ustala się wspólne przepisy normatywne niezbędne do administracyjnej i technicznej realizacji form współpracy przedstawionych w decyzji 2008/615/ WSiSW. W załączniku do niniejszej decyzji zamieszczono przepisy wykonawcze o charakterze technicznym. Ponadto Sekretariat Generalny Rady sporządzi i będzie aktualizował osobny podręcznik zawierający wyłącznie faktyczne informacje, których mają dostarczyć państwa członkowskie. Ze względu na możliwości techniczne rutynowe przeszukania nowych profili DNA zasadniczo będą przeprowadzane w formie pojedynczych przeszukań, a odpowiednie rozwiązania zostaną opracowane na szczeblu technicznym,

(2)

Artykuł 2 Definicje Na użytek niniejszej decyzji:

(3)

a)

„przeszukanie” i „porównanie”, o których mowa w art. 3, 4 i 9 decyzji 2008/615/WSiSW, oznaczają procedury, poprzez które ustala się istnienie zgodności między danymi DNA lub danymi daktyloskopijnymi przekazanymi przez jedno państwo członkowskie a danymi DNA lub danymi daktyloskopijnymi przechowywanymi w bazach danych innego państwa członkowskiego, kilku z nich lub wszystkich państw członkowskich;

(4)

b)

„zautomatyzowane przeszukanie”, o którym mowa w art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW, oznacza procedurę dostępu on-line służącą przeglądowi baz danych jednego państwa członkowskiego, kilku z nich lub wszystkich państw członkowskich;

c)

(5)

„profil DNA” oznacza literę lub kod numeryczny reprezentujące charakterystyczne cechy identyfikacyjne niekodującej części przeanalizowanej próbki ludzkiego DNA, tj. szczególną strukturę molekularną w różnych loci DNA;

d)

(1) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Opinia z dnia 21 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 210 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L210 - 73 z 20086.8.2008

    Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych

  • Dz. U. L210 - 1 z 20086.8.2008

    Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.