Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 211 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007

Data ogłoszenia:2008-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 211 POZ 1

Strona 1 z 27
6.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

określa wytyczne dotyczące wprowadzenia ogólnego systemu preferencji taryfowych na okres od 2006 do 2015 r.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 (2) wprowadza plan ogólnych preferencji taryfowych do dnia 31 grudnia 2008 r. Po tym terminie plan ten powinien być zgodnie z wytycznymi nadal stosowany do dnia 31 grudnia 2011 r. Ogólny system preferencji taryfowych (zwany dalej „systemem”) powinien składać się z rozwiązania ogólnego przyznanego wszystkim państwom beneficjentom i terytoriom beneficjentom oraz z dwóch rozwiązań szczególnych uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe krajów znajdujących się w podobnej sytuacji gospodarczej. Rozwiązania ogólne powinny być przyznawane wszystkim państwom beneficjentom, które nie zostały sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie i których eksport nie wykazuje wystarczającego zróżnicowania. Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów opiera się na całościowej koncepcji zrównoważonego rozwoju uznanej przez międzynarodowe konwencje i instrumenty, takie jak Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie do rozwoju z roku 1986, Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z roku 1992, Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw pracy z roku 1998, Deklaracja Milenijna Organizacji Narodów Zjednoczonych z roku 2000 i Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju z roku 2002.

(5)

Od 1971 r. Wspólnota przyznaje preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych. Wspólna polityka handlowa Wspólnoty ma być spójna z polityką rozwojową i powinna umacniać jej cele, zwłaszcza zwalczanie ubóstwa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju oraz dobrych rządów w krajach rozwijających się. Ma ona być zgodna z wymogami Światowej Organizacji Handlu (WTO), w szczególności określoną w GATT klauzulą dopuszczającą z roku 1979, zgodnie z którą członkowie WTO mogą przyznać zróżnicowane i korzystniejsze traktowanie krajom rozwijającym się. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 lipca 2004 r. zatytułowany „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: zadanie wspólnotowego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) na okres dziesięciu lat od 2006 do 2015 r.”

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Opinia z dnia 5 czerwca 2008 r. wydana po przeprowadzeniu nieobowiązkowych konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 55/2008 (Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1).

L 211/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2008

Dodatkowe preferencje taryfowe należy zatem przyznać krajom rozwijającym się, które z powodu braku dywersyfikacjiekonomicznejiniewystarczającegoudziałuwmiędzynarodowej wymianie handlowej są szczególnie podatne na zagrożenia, a jednocześnie przyjmują na siebie dodatkowe obciążenia i obowiązki wynikające z ratyfikacji i skutecznej realizacji podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 211 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.