Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 97/126/WE dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 3

7.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 97/126/WE dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2008/645/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (2).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze,

(4)

Decyzja 97/126/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Decyzja Rady 97/126/WE (1) dotyczy zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (zwanej dalej „umową”).

W decyzji 97/126/WE dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 3 W niezbędnych przypadkach Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy wykonawcze w celu wykonania zaleceń i decyzji wspólnego komitetu ustanowionego na mocy art. 31 umowy zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2 niniej­ szej decyzji.

(2)

Zgodnie z art. 31 umowy ustanowiono wspólny komitet, który jest odpowiedzialny za zarządzanie umową i zapewnia jej odpowiednie wdrożenie. W tym celu komitet wydaje zalecenia i podejmuje decyzje, które wprowadzane są w życie przez umawiające się strony zgodnie z obowiązującymi je przepisami. W związku z tym w decyzji 97/126/WE należy wyraźnie zaznaczyć, że w niezbędnych przypadkach Komisja jest upoważ­ niona do przyjmowania takich szczegółowych przepisów wykonawczych.

Artykuł 4 1. Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ustanowiony na mocy art. 195 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paździer­ nika 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (»rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku«) (*).

(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(3)

Środki niezbędne do wykonania zaleceń i decyzji wspól­ nego komitetu ustanowionego na mocy art. 31 umowy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady

(1) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, s. 1.

L 212/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2008

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (**). Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc. ___________ (*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (**) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L212 - 6 z 20087.8.2008

    Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2008/314/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (  Dz.U. L 107 z 17.4.2008)

  • Dz. U. L212 - 5 z 20087.8.2008

    Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Pediatrycznego oraz ich zastępców w celu reprezentowania pracowników służby zdrowia i stowarzyszeń pacjentów (1)

  • Dz. U. L212 - 1 z 20087.8.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.