Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2008/314/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (  Dz.U. L 107 z 17.4.2008)

Data ogłoszenia:2008-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 10

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(5)

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, s. 34. (2) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, s. 46.

(3) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 44. (4) Dz.U. L 165 z 17.6.2006, s. 20.

7.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/7

(11)

UE wniosła wkład do tego funduszu na mocy wspólnego działania 2004/495/WPZiB, jak również wspólnych działań 2005/574/WPZiB oraz 2006/418/WPZiB, które są obecnie wdrażane poprzez MAEA i które nakierowane są odpowiednio na region Azji Środkowej, region śródziemnomorski oraz Afrykę.


— wspieranie państw w zwiększaniu bezpieczeństwa i kontroli materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwór­ czych, — wzmocnienie zdolności państw w zakresie wykrywania i reagowania na nielegalny handel materiałami jądrowymi i innymi materiałami promieniotwórczymi. Projekty te są realizowane w krajach, w których niezbędna jest pomoc w tym zakresie po dokonaniu przez zespół ekspertów wstępnej oceny. Szczegółowy opis w załączniku. powyższych projektów jest zawarty

(12)

W celu wsparcia działań na rzecz szczególnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania w państwach Azji, w szczególności ze względu na rosnącą liczbę zasto­ sowań jądrowych w regionie, między innymi w dziedzinie medycyny, rolnictwa i wód, jak również badań jądrowych, niniejsze wspólne działanie powinno szczególnie wspierać działania MAEA w Azji Połud­ niowo-Wschodniej. Należy uwzględnić rosnącą rolę Azji jako partnera UE w dziedzinie bezpieczeństwa. Szcze­ gólny nacisk powinien zostać położony na wzmocnienie bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa w zastosowaniach nieobejmujących energii jądrowej w kwalifikujących się państwach,

Artykuł 2 1. Za wdrożenie niniejszego wspólnego działania odpowiada Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wy­ sokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (SG/WP). Komisja jest w pełni włączana w prowadzone działania. 2. Projekty, o których mowa w art. 1 ust. 2, są realizowane przez MAEA. Wykonuje ona to zadanie pod kontrolą SG/WP, wspierającego Prezydencję. W tym celu SG/WP dokonuje niezbędnych ustaleń z MAEA. 3. Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie informują się wzajemnie o projektach, zgodnie z ich właściwymi kompeten­ cjami. Artykuł 3 1. Kwota referencyjna przeznaczona na realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 7 703 000 EUR i zostanie sfinansowana z budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich. 2. Wydatkami finansowanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami Wspólnoty Europejskiej mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. 3. Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 2, które przyjmują postać dotacji. W tym celu Komisja zawiera z MAEA umowę o finansowaniu. Umowa o finansowaniu zawiera zobowiązanie MAEA do zapewnienia uwidocznienia wkładu UE, stosownie do jego wielkości. 4. Komisja podejmie starania w celu zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, w najkrótszym możliwym terminie po wejściu w życie niniejszego wspólnego działania. Poinformuje ona Radę o wszelkich napotkanych w związku z tym trudnościach i o terminie zawarcia umowy o finansowaniu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 1. W celu natychmiastowego i praktycznego wprowadzenia w życie niektórych elementów strategii UE przeciwko rozprze­ strzenianiu broni masowego rażenia UE wspomaga działania MAEA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji, służące osiągnięciu następujących celów:

— osiągnięcia postępu w upowszechnieniu międzynarodowych instrumentów służących nierozprzestrzenianiu i bezpieczeństwu jądrowemu, obejmujących całościowe porozumienia o zabezpieczeniach oraz protokół dodatkowy,

— zwiększenia poziomu ochrony wrażliwych na rozprzestrze­ nianie materiałów i sprzętu oraz odnośnych technologii, zapewnienia wsparcia legislacyjnego i regulacyjnego w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń,

— ulepszenia wykrywania i reagowania na nielegalny handel materiałami jądrowymi i innymi materiałami promieniot­ wórczymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L212 - 5 z 20087.8.2008

    Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Pediatrycznego oraz ich zastępców w celu reprezentowania pracowników służby zdrowia i stowarzyszeń pacjentów (1)

  • Dz. U. L212 - 3 z 20087.8.2008

    Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 97/126/WE dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

  • Dz. U. L212 - 1 z 20087.8.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.