Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 31

Strona 1 z 5
8.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/31

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń

(Wersja skodyfikowana) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

rynek Wspólnoty z państw trzecich (5) stanowi, że iden­ tyfikacja i rejestracja takich zwierząt przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 90/425/EWG musi mieć miejsce, z wyjątkiem zwierząt rzeźnych oraz zarejestro­ wanych zwierząt z rodziny koniowatych, po przeprowa­ dzeniu wyżej wymienionych kontroli.


(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapew­ nienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfi­ kowana.

Konieczne jest zatem zapewnienie szybkiej i skutecznej wymiany informacji między państwami członkowskimi w celu właściwego stosowania niniejszej dyrektywy. Usta­ nowiono przepisy wspólnotowe w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidło­ wego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (6) oraz w dyrektywie Rady 89/608/EWG z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie wzajemnej pomocy między władzami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania ustawo­ dawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych i zootechnicznych (7). Hodowcy zwierząt powinni prowadzić aktualne rejestry zwierząt znajdujących się w ich gospodarstwach. Osoby zajmujące się handlem zwierzętami powinny prowadzić rejestry swojej działalności. Rejestry te powinny być udostępniane właściwym władzom na ich żądanie. W celu umożliwienia szybkiego i dokładnego ustalenia informacji dotyczących przewozu zwierząt istnieje konieczność identyfikacji zwierząt. Decyzja określająca rodzaj oznakowania powinna być podjęta później, ale do czasu jej podjęcia należy utrzymać w stosunku do przewozu zwierząt ograniczonego do rynku krajowego krajowe systemy identyfikacji. Należy ustanowić przepisy umożliwiające zniesienie wymogu znakowania w przypadku zwierząt przewożo­ nych bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni. Zwierzęta te jednak w każdym przypadku powinny być tak ziden­ tyfikowane, aby można było ustalić gospodarstwo, z którego pochodzą.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektó­ rymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (4), zwierzęta będące przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego muszą być identyfikowane zgodnie z wymogami zasad wspól­ notowych i rejestrowane w sposób umożliwiający usta­ lenie ich gospodarstwa pochodzenia lub gospodarstwa tranzytu, punktu lub organizacji spędu. Do dnia 1 stycznia 1993 r. systemy identyfikacji i rejestracji miały być rozszerzone na przemieszczanie zwierząt w obrębie terytorium każdego państwa członkowskiego.

(5)

(6)

(3)

Artykuł 14 dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na

(7)

(1) Opinia z dnia 11 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, s. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8). (3) Zob. załącznik I, część A. (4) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 49 z 20088.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.