Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 42

Strona 1 z 3
L 213/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/650/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspól­ nocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2,

Zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2006/88/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łoso­ siowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoły­ wane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszania. Należy zatem dodać te choroby do załącznika I do dy­ rektywy 82/894/EWG oraz tak dostosować załącznik II do tej dyrektywy Rady, aby uwzględnić niektóre szcze­ gółowe dane odnoszące się do zwierząt akwakultury. Dyrektywą Rady 2002/60/WE (3) skreślono chorobę cieszyńską (enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń) z wykazu chorób określonego w załączniku I do dyrektywy 92/119/EWG (4), w związku z czym choroby tej nie trzeba już obowiązkowo zgłaszać właściwym organom państw członkowskich. Należy zatem skreślić tę chorobę z wykazu chorób w załączniku I do dyrektywy 82/894/EWG. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W dyrektywie 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie ustanowiono kryteria dotyczące zgłaszania tych chorób zwierząt, których wystąpienie państwo członkowskie dotknięte chorobą musi zgłaszać Komisji i pozostałym państwom członkowskim.

(7)

(2)

Natychmiastowe zgłoszenie tych chorób oraz informacja o ich wystąpieniu na terytorium Wspólnoty mają decy­ dujące znaczenie dla ich zwalczania, a także dla przemie­ szczania żywych zwierząt i produktów zwierzęcych oraz handlu nimi.

(8)

(3)

Zgodnie z dyrektywą Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (2) państwa członkowskie powiadamiają, w niektórych przypadkach, o potwierdzeniu wystąpienia chorób zwierząt akwakul­ tury, wymienionych w załączniku IV do tej dyrektywy.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Załącznik I do dyrektywy 82/894/EWG, w którym wymienia się choroby, których wystąpienie należy zgła­ szać Komisji i pozostałym państwom członkowskim, zawiera w odniesieniu do chorób atakujących ryby jedynie zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, niedokrwistość zakaźną ryb łososiowatych (zakaźną anemię łososi) i wirusową posocznicę krwo­ toczną ryb łososiowatych.

Artykuł 1 Załączniki I i II do dyrektywy 82/894/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

(3) Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (4) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2007/10/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, s. 24).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 49 z 20088.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.