Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 2

Strona 2 z 9

Niniejsza Umowa będzie określana jako umowa UE–Australia o danych PNR; c) „przewoźnicy lotniczy” oznaczają przewoźników lotniczych, którzy posiadają systemy rezerwacji lub których dane PNR są przetwarzane na terenie państw członkowskich UE i którzy obsługują loty pasażerskie w międzynarodowym ruchu lotni­ czym do Australii, z niej lub z międzylądowaniem na jej terenie; d) „służba celna” oznacza australijską służbę celną; e) „dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR)” oznaczają zapis wymogów dotyczących podróży każdego pasażera, obejmujący wszelkie informacje zawarte w systemach rezer­ wacji przewoźników lotniczych niezbędne dla przetwarzania i kontroli rezerwacji przez linie lotnicze dokonujące rezer­ wacji i uczestniczące w tym procesie; f) „australijski system danych PNR” oznacza system danych PNR, z których ma korzystać służba celna po upływie okresu przejściowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w celu przetwarzania danych PNR pochodzących z UE prze­ kazanych przez przewoźników lotniczych służbie celnej na mocy umowy, zgodnie z ust. 11 załącznika; g) „system rezerwacji” oznacza systemy rezerwacji i odpraw pasażerskich należące do przewoźnika lotniczego; h) „przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje lub ciąg operacji dokonywany na danych osobowych, przy użyciu lub bez użycia środków automatycznych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowy­ wanie lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzysty­ wanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie; i) „dane PNR pochodzące z UE” oznaczają dane PNR przeka­ zywane służbie celnej na mocy niniejszej Umowy; j) „poważne przestępstwo” oznacza zachowanie stanowiące przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, której


maksymalny wymiar jest nie niższy niż cztery lata, lub surowszą. Artykuł 2 Zakres zastosowania 1. Australia zapewnia, aby przetwarzanie przez służbę celną danych PNR pochodzących z UE było zgodne z niniejszą Umową. 2. UE zapewnia, aby przewoźnikom lotniczym nie uniemoż­ liwiano stosowania się do australijskich przepisów dotyczących przekazywania służbie celnej danych PNR pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z niniejszą Umową. Artykuł 3 Odpowiedni poziom ochrony Stosowanie się do niniejszej Umowy przez służbę celną stanowi, w rozumieniu stosownego unijnego prawa o ochronie danych, odpowiedni poziom ochrony dla danych PNR pochodzących z UE przekazywanych służbie celnej do celów niniejszej Umowy. Artykuł 4 Dostęp 1. Służba celna przechodzi na australijski system danych PNR zdefiniowany w art. 1 lit. f) i używany w odniesieniu do danych PNR pochodzących z UE w terminie dwóch lat od dnia podpisania niniejszej Umowy. Uznaje się, że podczas tego okresu przejściowego odniesienia w niniejszej Umowie do prze­ kazywania danych PNR obejmują dostęp służby celnej do danych PNR zgodnie z dotychczasowym systemem opisanym w ust. 2. 2. Podczas okresu przejściowego służba celna korzysta z istniejącego systemu danych PNR, który nie przechowuje danych PNR poza okolicznościami związanymi z kontrolami dokonywanymi bezpośrednio po przylocie na lotniskach lub w przypadku gdy popełnione zostało przestępstwo. Istniejący system pozwala na dostęp on-line w czasie rzeczywistym do pól danych wyszczególnionych w ust. 9 załącznika i zawartych w systemach rezerwacji linii lotniczych. Artykuł 5 Ograniczenie dotyczące celów przetwarzania danych PNR pochodzących z UE 1. Służba celna przetwarza dane PNR pochodzące z UE i wszelkie inne informacje na temat osób uzyskane na podstawie danych PNR wyłącznie do celów zapobiegania:

8.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/51

(i) terroryzmowi i związanym z nim przestępstwom; (ii) poważnym przestępstwom o charakterze międzynaro­ dowym, w tym przestępczości zorganizowanej; (iii) ucieczkom przed nakazem aresztowania lub zatrzymaniem za przestępstwa opisane powyżej oraz walki z wymienionymi przestępstwami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.