Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 4

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 4

Strona 4 z 9

Artykuł 10 Rozstrzyganie sporów Wszelkie spory wynikłe na mocy niniejszej Umowy między stronami dotyczące jej interpretacji, zastosowania lub wyko­ nania są rozstrzygane na drodze konsultacji lub negocjacji między stronami; nie będą one przekazywane żadnej stronie trzeciej lub do sądu w celu rozstrzygnięcia. Artykuł 11 Zmiany i przegląd Umowy 1. Strony mogą wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmian do niniejszej Umowy. Zmiana wchodzi w życie dopiero, gdy strony spełnią wszelkie niezbędne wymogi wewnętrzne, a następnie w dniu, który zostanie uzgodniony przez strony. 2. Strony mogą rozpocząć przegląd warunków Umowy cztery lata po jej podpisaniu. Niezależnie od tego okresu, jeżeli system danych PNR był wdrażany w Unii Europejskiej, niniejsza Umowa zostaje poddana przeglądowi, jeżeli i w momencie, gdy taki przegląd ułatwiłby działanie systemu danych PNR Unii Europejskiej lub wykonanie niniejszej Umowy. 3. W przypadku przeglądu Australia dokłada wszelkich starań, aby ułatwić działanie systemu danych PNR Unii Euro­ pejskiej.


L 213/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2008

Artykuł 12 Zawieszenie przepływu danych 1. Właściwe organy w państwach członkowskich UE mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień do zawieszenia przepływu danych do służby celnej w celu ochrony osób fizycz­ nych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych, w przypadku gdy istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że normy ochrony określone w niniejszej Umowie są naruszane, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że służba celna nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim czasie stosow­ nych działań w celu uregulowania przedmiotowego problemu, a dalsze przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie zagrożenie poważną szkodą dla osób, których dane dotyczą. 2. Właściwe organy państw członkowskich UE dokładają uzasadnionych dla danych okoliczności starań, aby powiadomić służbę celną i dać jej możliwość reakcji, zgodnie z poniższym: wszelkie zawieszenia są poprzedzane powiadomieniem udziela­ jącym wystarczającego czasu, aby służba celna i odpowiednie właściwe organy państw członkowskich UE dołożyły starań do rozwiązania kwestii; UE przekazuje Australii informacje o wszelkim takim rozwiązaniu kwestii. Wszelkie decyzje o powoływaniu się na uprawnienia przyznane na mocy niniej­ szego artykułu są przekazywane Australii przez UE. 3. Wszelkie zawieszenia kończą się, gdy tylko zagwaranto­ wane zostaną normy ochrony satysfakcjonujące Australię i odpowiednie właściwe organy państw członkowskich UE, a Australia powiadomi o tym odpowiednio UE. Artykuł 13 Wypowiedzenie umowy 1. Każda ze Stron może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez powiadomienie kanałami dyploma­ tycznymi. Wypowiedzenie staje się skuteczne dziewięćdziesiąt (90) dni od dnia powiadomienia o nim drugiej Strony. 2. Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszelkie dane PNR pochodzące z UE będące w posiadaniu organów australijskich na mocy niniejszej Umowy są w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z normami ochrony danych określonymi w niniejszej Umowie.

3. Niniejsza umowa i wszelkie wynikające z niej zobowią­ zania, oprócz zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 2, wygasają i przestają obowiązywać siedem lat po dniu podpi­ sania, o ile Strony wspólnie nie uzgodnią zastąpienia niniejszej Umowy. Artykuł 14 Brak uchylania prawa Niniejsza Umowa nie uchyla prawa Australii lub Unii Europej­ skiej, lub jej państw członkowskich. Niniejsza Umowa nie tworzy ani nie przyznaje żadnego prawa ani korzyści żadnym osobom lub podmiotom, prywatnym lub publicznym, ani żadnego środka zaradczego innego niż wyraźnie określony w niniejszej Umowie. Artykuł 15 Wejście w życie, tymczasowe językowe stosowanie, wersje

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się nawzajem o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur do tego celu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.