Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 5

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 5

Strona 5 z 9

2. Niniejszą Umowę stosuje się tymczasowo od dnia jej podpisania. 3. Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego czerwca 2008 roku w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. Umowa zostaje również sporządzona w językach: bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a Strony zatwierdzą te wersje językowe przez wymianę not dyplomatycznych. Po zatwierdzeniu wersje w tych językach są jednakowo auten­ tyczne.


W IMIENIU UNII EUROPEJSKIEJ W IMIENIU AUSTRALII

8.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/53

ZAŁĄCZNIK Przetwarzanie przez Australię danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) pochodzących z UE 1. Służba celna wymaga danych PNR pochodzących z UE jedynie w odniesieniu do tych pasażerów, którzy podróżują do lub z Australii lub z międzylądowaniem na jej terenie. Obejmuje to pasażerów, którzy przesiadają się w Australii z wizą lub bez niej. Dane PNR pochodzące z UE, do których ma dostęp służba celna, zawierają wszelkie dane PNR, w których trasa podróży pasażera lub normalna trasa konkretnego lotu wskazuje, że cel podróży lub przystanek w jej trakcie znajdują się na terenie Australii.

Ujawnianie danych PNR pochodzących z UE Ujawnianie rządowi Australii 2. Służba celna ujawnia dane PNR pochodzące z UE jedynie do celów wymienionych w art. 5 ust. 1 niniejszej Umowy na terenie Australii departamentom i agencjom rządu australijskiego wymienionym w wykazie do niniejszego załącznika, których funkcje są bezpośrednio związane z art. 5 niniejszej Umowy. 3. Wykaz, o którym mowa wyżej, może być zmieniany na drodze wymiany not dyplomatycznych między Stronami w celu objęcia nim: (i) wszelkich departamentów lub agencji będących następcami tych wymienionych już w wykazie; oraz (ii) wszelkich nowych departamentów lub agencji utworzonych po wejściu w życie niniejszej Umowy, których funkcje są bezpośrednio związane z art. 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 4. Dane PNR pochodzące z UE są ujawniane organom wymienionym w wykazie jedynie w przypadkach, gdy jest to niezbędne, i w odpowiedzi na pisemny wniosek oraz na zasadach indywidualnych. Zgodnie z ust. 7 i 8 służba celna ujawnia dane PNR pochodzące z UE jedynie po dokonaniu oceny stosowności konkretnego wniosku do celów niniejszej Umowy. Służba celna zachowuje rejestr takich ujawnień. 5. Służba celna nie ujawnia żadnych zbiorczych danych PNR pochodzących z UE organom wymienionym w wykazie, oprócz danych PNR pochodzących z UE, które zostały przetworzone w celu zachowania anonimowości w taki sposób, że nie jest już możliwe zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą. Takie anonimowe dane są przetwarzane przez organy wymienione w wykazie jedynie do celów sporządzania statystyk, pogłębionych analiz i analiz trendów, studiów obserwacyjnych i tworzenia profilów związanych z celami wymienionymi w art. 5 ust. 1 niniejszej Umowy. W żadnym przypadku służba celna nie ujawnia zbiorczo organom wymienionym w wykazie następujących danych PNR pochodzących z UE: (iv) imienia lub imion i nazwiska lub nazwisk; (vi) innych nazwisk zawartych w danych PNR, w tym liczby podróżnych wynikającej z PNR; (vii) wszelkich dostępnych danych kontaktowych (w tym informacji na temat jednostki, która stworzyła dane); (xvii) ogólnych uwag obejmujących inne informacje dodatkowe (OSI), informacje o usługach specjalnych (SSI) i o prośby o usługi specjalne (SSR), w zakresie, w jakim zawierają one informacje, dzięki którym można ziden­ tyfikować osobę fizyczną; oraz (xviii) wszelkich zgromadzonych danych będących rezultatem zaawansowanego przetwarzania informacji o pasażerach (APP) i zaawansowanych informacji o pasażerach (API).

Ujawnianie rządom państw trzecich 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.