Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49

Strona 1 z 9
8.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/49

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

AUSTRALIA,

z drugiej strony,

PRAGNĄC skutecznie zapobiegać terroryzmowi i powiązanym z nim przestępstwom i innym poważnym przestępstwom o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej, oraz skutecznie je zwalczać w celu ochrony własnych społeczeństw demokratycznych i wspólnych wartości,


UZNAJĄC, że wymiana informacji jest zasadniczym elementem walki z terroryzmem i z powiązanymi z nim przestęp­ stwami i innymi poważnymi przestępstwami o charakterze ponadnarodowym, w tym z przestępczością zorganizowaną, i że w tym kontekście ważnym narzędziem jest posługiwanie się danymi dotyczącymi przelotu pasażera (danymi PNR), UZNAJĄC, że aby zagwarantować bezpieczeństwo publiczne i do celów egzekwowania prawa, należy określić zasady przekazywania przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych PNR pochodzących z Unii Europejskiej,

UZNAJĄC znaczenie zapobiegania terroryzmowi i przestępstwom z nim powiązanym oraz innym poważnym przestęp­ stwom i innym poważnym przestępstwom o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej, jak również znaczenie zwalczania tych zjawisk, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, a zwłaszcza prywatności i ochrony danych,

UZNAJĄC, że prawo o ochronie danych, polityki i zasady obowiązujące w Unii Europejskiej i Australii opierają się na wspólnej podstawie i że jakiekolwiek różnice we wprowadzaniu w życie tych zasad nie powinny stanowić przeszkody we współpracy między Unią Europejską a Australią wynikającej z niniejszej Umowy,

UWZGLĘDNIAJĄC artykuł 17 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych dotyczący prawa do prywat­ ności,

UWZGLĘDNIAJĄC art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczący poszanowania praw podstawowych, w szczególności podstawowe prawa do prywatności i do ochrony danych osobowych,

UWZGLĘDNIAJĄC właściwe przepisy ustawy celnej 1901 (Cth) (Customs Act), w szczególności jej sekcję 64AF, na mocy której wszyscy przewoźnicy lotniczy obsługujący loty pasażerskie do Australii, z niej lub z międzylądowaniem na jej terenie, są zobowiązani – na wniosek – do dostarczania australijskiej służbie celnej danych PNR, które są zbierane i umieszczane – w szczególny sposób i w szczególnej formie – w systemach rezerwacji i odpraw pasażerskich; ustawę o administracji celnej 1985 (Cth) (Customs Administration Act 1985), ustawę o migracji 1958 (Cth) (Migration Act), ustawę o przestępczości 1914 (Cth) (Crimes Act), ustawę o ochronie prywatności 1988 (Cth) (Privacy Act) i ustawę o swobodzie informacji 1982 (Cth) (Freedom of Information Act),

PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI zobowiązanie Unii Europejskiej do zapewnienia, aby przewoźnikom lotniczym będącym w posiadaniu danych z systemów rezerwacji i odpraw pasażerskich lub danych PNR przetwarzanych w ramach Unii Europejskiej nie uniemożliwiano stosowania się do australijskich przepisów w zakresie przekazywania australijskiej służbie celnej danych PNR pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z niniejszą Umową,

L 213/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2008

POTWIERDZAJĄC, że niniejsza Umowa nie stanowi precedensu dla jakichkolwiek przyszłych dyskusji ani negocjacji między Unią Europejską a Australią lub między którąkolwiek ze stron a jakimkolwiek państwem w sprawie przetwarzania i przekazywania danych PNR pochodzących z Unii Europejskiej lub jakichkolwiek innych form danych,

DĄŻĄC do zacieśniania i wspierania współpracy między stronami w duchu partnerstwa między UE a Australią, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej Umowy: a) „Strony” oznaczają Unię Europejską (UE) i Australię; b) „Umowa” oznacza niniejszą Umowę i załącznik do niej, w tym zmiany do nich uzgadniane co pewien czas przez strony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.