Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 58

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 58

Strona 1 z 11
L 213/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2008

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

jądrowej. W celu zachowania takiej czujności niektóre postanowienia w niniejszym wspólnym stanowisku odnoszą się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finan­ sowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terro­ ryzmu (3).


(7)

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada Unii Europejskiej przy­ jęła wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1), które wdrażało rezolucję nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ 1737 (2006)”). W dniu 23 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/246/WPZiB (2), które wdrażało rezo­ lucję nr 1747 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ nr 1747 (2007)”). W dniu 3 marca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1803 (2008) („rezolucja RB ONZ nr 1803 (2008)”), która rozszerzyła zakres zastosowania środków ograniczają­ cych nałożonych przez rezolucje RB ONZ nr 1737 (2006) oraz RB ONZ nr 1747 (2007) i wymagała, aby wszystkie państwa podjęły środki konieczne do skutecz­ nego wykonania tych postanowień. W dniu 23 czerwca 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/479/WPZiB, które określało dodatkowe osoby i podmioty, które mają zostać objęte ogranicze­ niami prawa wjazdu oraz zamrożeniem funduszy. Rezolucja RB ONZ nr 1803 (2008) wzywa wszystkie państwa do zachowania czujności przy podejmowaniu nowych zobowiązań dotyczących zapewnianego przez podmioty publiczne wsparcia finansowego na rzecz handlu z Iranem, aby uniknąć sytuacji, w których takie wsparcie finansowe przyczyni się do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądro­ wych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej. Z tych samych powodów rezolucja RB ONZ nr 1803 (2008) wzywa również wszystkie państwa do zacho­ wania czujności w związku z działaniami instytucji finan­ sowych na ich terytoriach, prowadzonymi ze wszystkimi bankami mającymi siedzibę w Iranie oraz ich oddziałami i filiami za granicą, aby zapobiec takim działaniom, które przyczyniają się do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni

(2)

W rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) z zadowoleniem wymienia się wytyczne wydane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), aby wesprzeć państwa w realizacji ich zobowiązań finanso­ wych w ramach rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Ponadto rezolucja RB ONZ nr 1803 (2008) wzywa wszystkie państwa, aby w porozumieniu ze swoimi krajowymi organami prawnymi i zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz prawem międzynaro­ dowym dokonywały we własnych portach lotniczych i morskich inspekcji wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju ładunków samolotów i statków, będących w posiadaniu lub zarządzanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Ship­ ping Line, o ile istnieją uzasadnione powody, by podej­ rzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane. Rezolucja RB ONZ nr 1803 (2008) rozszerza środki ograniczające o dodatkowe osoby i podmioty zaangażo­ wane w działania Iranu wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub zaangażo­ wane w opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej, bezpośrednio powiązane z tą działalnością lub ją wspierające, lub w których przypadku Rada Bezpie­ czeństwa lub Komitet Sankcji stwierdziły, że wspierały one wskazane osoby lub podmioty w unikaniu sankcji określonych w rezolucjach RB ONZ nr 1737 (2006), 1747 (2007) lub 1803 (2008), lub w naruszaniu posta­ nowień tych rezolucji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 49 z 20088.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 39 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.