Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4215) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 10

L 215/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4215)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/663/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(5)

mleka surowego spełniającego wymagania. Zakład ten powinien zatem zostać skreślony z wykazu w rozdziale I tego załącznika. Ponadto niektóre zakłady przetwórstwa mleka spełniają obecnie wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Zakłady te przetwarzają bez segregacji mleko spełniające wyma­ gania i niespełniające wymagań UE, należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozdział I załącznika do decyzji 2007/27/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2007/27/WE (1) ustalono wykazy zakładów mleczarskich w Rumunii spełniających wyma­ gania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) („zakłady spełniające wymagania”) i upoważnionych do odbioru i przetwarzania mleka surowego niezgodnego z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (3) („mleko niespełniające wymagań UE”). W rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE wymienia się zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE, natomiast rozdział II tego załącznika wymienia zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania oddzielnie mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE. Decyzja 2007/27/WE została zmieniona decyzjami Komisji 2007/557/WE (4) oraz 2008/452/WE. Jeden zakład wymieniony w rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE wybrał opcję przetwarzania jedynie

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika do decyzji 2007/27/WE zostaje zmie­ niony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2008 r.

(3)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 45. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/452/WE (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 58). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (4) Dz.U. L 212 z 14.8.2007, s. 15.

12.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/11

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujący zakład: „31 L2 SC Ilvas SA Vaslui, Jud. Vaslui, 730007”

2) dodaje się następujące zakłady: „35 36 37 38 39 40 41 L17 L 2 L3 L73 L97 L84 L82 SC Albalact SA SC Lactomuntean SRL SC Aby Impex SRL SC Eurocheese Productie SRL SC Terra Valahica SRL SC Picolact Prodcom SRL SC Totallact Group SA Oiejdea, Jud. Alba, 517293 Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345 Sendriceni, Jud. Botosani, 717380 Bucuresti, 030608 Berca, Jud. Buzau, 127035 Iclod, Jud. Cluj, 407335 Dragodana, Jud. Dambovita, 137200 Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060 Cernesti, Jud. Maramures, 437085 Crasna, Jud. Salaj, 457085 Sarmasag, Jud. Salaj, 457330 Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270 Balaceana, Jud. Suceava, 727125 Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300 Drănceni, Jud. Vaslui, 737220”

42 43 44 45 46 47 48

L86 L16 L88 L89 L71 L83 L5

SC Zea SRL SC Roxar Prod Com SRL SC Agromec Crasna SA SC Ovinex SRL SC Lacto Sibiana SA SC Bălăceana Prod SRL SC Niro Com Serv SRL

49

L80

SC Industrial Marian SRL

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 9 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3995) (1)

 • Dz. U. L215 - 8 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/182/WE w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3986) (1)

 • Dz. U. L215 - 6 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3988) (1)

 • Dz. U. L215 - 5 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L215 - 4 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L215 - 3 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L215 - 1 z 200812.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.