Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

Data ogłoszenia:2008-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 3

12.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec (2008/657/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członka: — pan Klaus ZEH, Minister für Bundes- und Europaangele­ genheiten und Chef der Staatskanzlei, Mitglied des Thüringer Landtags (zmiana mandatu); oraz b) na stanowisko zastępcy członka: — pan Fritz SCHRÖTER, Mitglied des Thüringer Landtags. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Niemiec, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). W związku z rezygnacją pana Gerolda WUCHERPFENNIGA zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów. W związku z mianowaniem pana Klausa ZEHA na stano­ wisko członka Komitetu Regionów zwalnia się stano­ wisko zastępcy członka,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r. Artykuł 1

Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., zostają mianowane w Komitecie Regionów następujące osoby:

W imieniu Rady

B. HORTEFEUX

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 10 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4215) (1)

 • Dz. U. L215 - 9 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3995) (1)

 • Dz. U. L215 - 8 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/182/WE w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3986) (1)

 • Dz. U. L215 - 6 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3988) (1)

 • Dz. U. L215 - 5 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L215 - 4 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L215 - 1 z 200812.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.