Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3988) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 6

L 215/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/660/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


produktów rybołówstwa przywożona z Indonezji prze­ chodzi konieczne testy mające zagwarantować, że produkty te nie przekraczają pewnych maksymalnych poziomów metali ciężkich, oraz w przypadku pewnych gatunków, zapewnić przeprowadzenie testów na obec­ ność histaminy.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

Decyzja 2006/236/WE przewiduje również, że decyzja ta jest poddawana przeglądowi na podstawie gwarancji udzielonych przez właściwe władze Indonezji oraz na podstawie wyników testów przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Indonezja dostarczyła Komisji odpowiednie gwarancje. Dodatkowo wyniki testów przeprowadzonych przez państwa członkowskie na produktach rybołówstwa przy­ wożonych z tego kraju trzeciego są korzystne pod względem metali ciężkich w produktach akwakultury oraz pod względem obecności histaminy. Nie ma zatem konieczności sprawdzania w dalszym ciągu każdej przesyłki produktów rybołówstwa pochodzących z przedmiotowych gatunków na obecność histaminy i każdej przesyłki produktów akwakultury na obecność metali ciężkich. W art. 2 decyzji 2006/236/WE znalazło się odniesienie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach Rozporządzenie to uchylono spożywczych (4). i zastąpiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczy­ szczeń w środkach spożywczych (5). Należy zatem poprawić wspomniane odniesienie. W decyzji 2006/236/WE wprowadza się zatem poniższe zmiany. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzję Komisji 2006/236/WE z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) przyjęto w związku z faktem, iż wyniki wspólnotowych wizyt kontrolnych w Indonezji wykazały poważne niedociąg­ nięcia w zakresie higieny podczas przeładunku produktów rybołówstwa w tym kraju trzecim. Kontrole te wykryły ponadto poważne braki w zdolności władz Indonezji do przeprowadzania wiarygodnych kontroli ryb, w szczególności w zakresie wykrywania obecności histaminy i metali ciężkich u przedmiotowych gatunków.

(5)

(6) (2)

W decyzji 2006/236/WE przewidziano, że państwa członkowskie mają zapewnić, iż każda przesyłka

(7)

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyre­ ktywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17). (3) Dz.U. L 83 z 22.3.2006, s. 16.

(4) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, s. 1. (5) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 629/2008 (Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s. 6).

12.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/7

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/236/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejszą decyzję stosuje się do produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie ma ona jednak zastosowania do produktów akwakul­ tury.”; 2) artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie, przy użyciu planów pobierania próbek oraz metod wykrywania, zapewniają, że każda prze­

syłka produktów objętych art. 1 poddawana jest niezbędnym testom w celu zagwarantowania, że przedmiotowe produkty nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych dla metali ciężkich w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (*). ___________ (*) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 10 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4215) (1)

 • Dz. U. L215 - 9 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3995) (1)

 • Dz. U. L215 - 8 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/182/WE w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3986) (1)

 • Dz. U. L215 - 5 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L215 - 4 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L215 - 3 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L215 - 1 z 200812.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.