Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/182/WE w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3986) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 8

L 215/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/182/WE w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3986)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/661/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Aby umożliwić przeprowadzenie przez EFSA dobrej, miarodajnej statystycznie oceny danych z badania, należy przedłużyć termin, w którym poszczególne państwa członkowskie mają osiągnąć cele określone w decyzji 2007/182/WE. Właściwe jest zatem przedłużenie terminu zakończenia badania o dodatkowy rok. Należy zatem 2007/182/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(7)

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Chroniczna wyniszczająca choroba jest chorobą TSE atakującą jeleniowate, która jest szeroko rozpowszech­ niona w Ameryce Północnej, lecz jak dotąd nie odnoto­ wano jej wystąpienia we Wspólnocie. Decyzja Komisji 2007/182/WE z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (2) została przyjęta po opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opinii, w której zaleca się ukierunkowany nadzór nad jeleniowatymi we Wspólnocie. W decyzji 2007/182/WE określa się zasady badania mającego na celu wykrycie chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych, które ma być przeprowadzone z zachowaniem pewnych minimalnych wymagań. Zgodnie z decyzją państwa członkowskie są zobowią­ zane zakończyć badanie najpóźniej z końcem sezonu łowieckiego 2007 r. Ze wstępnych sprawozdań rocznych otrzymanych dotychczas przez Komisję od państw członkowskich zgodnie z decyzją 2007/182/WE wynika, że niektóre państwa członkowskie nie miały wystarczająco czasu, aby osiągnąć docelową liczbę próbek wymaganych tą decyzją.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W decyzji 2007/182/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2 rok „2007” zastępuje się rokiem „2008”; 2) w pkt 2 załącznika IV dodaje się akapit w brzmieniu: „Sprawozdanie za rok 2008 zawiera wyniki badań przepro­ wadzonych w sezonie łowieckim 2008 r., mimo że niektóre próbki zostaną pobrane dopiero w 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 571/2008 (Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 4). (2) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 37.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 10 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4215) (1)

 • Dz. U. L215 - 9 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3995) (1)

 • Dz. U. L215 - 6 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3988) (1)

 • Dz. U. L215 - 5 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L215 - 4 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L215 - 3 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L215 - 1 z 200812.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.