Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3995) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 9

12.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3995)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/662/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,


(4) (3)

do zakładów spełniających wymagania wzrosła. Część surowego mleka odbieranego w Rumunii nadal jednak nie spełnia wymagań UE. Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2007/27/WE. Należy zatem 2007/27/WE. odpowiednio zmienić decyzję

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W decyzji Komisji 2007/27/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. przyjmującej niektóre środki przejściowe doty­ czące dostaw surowego mleka do zakładów przetwór­ czych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ustanowiono wykaz zakładów mleczarskich w Rumunii spełniających wspólnotowe wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 („zakłady spełniające wymagania”) i upoważnionych do odbioru i przetwarzania mleka surowego niezgodnego z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 („mleko niespełniające wymagań UE”). Decyzja ta traci moc z dniem 30 czerwca 2008 r. W Rumunii wartość procentowa surowego mleka speł­ niającego odpowiednie wymogi higieny określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 i dostarczanego

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 7 akapit drugi decyzji 2007/27/WE datę „30 czerwca 2008 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 45, Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/452/WE (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 58).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 215 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 10 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4215) (1)

 • Dz. U. L215 - 8 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/182/WE w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3986) (1)

 • Dz. U. L215 - 6 z 200812.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/236/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3988) (1)

 • Dz. U. L215 - 5 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L215 - 4 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L215 - 3 z 200812.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L215 - 1 z 200812.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.