Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 1

Strona 1 z 11
13.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 805/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA (4)

i że są to zmiany trwałe. Wnioskodawcy postawili zarzut i przedstawili dowody prima facie, że ich ceny eksportowe na rynek wspólnotowy znacznie wzrosły, i wzrost ten jest zdecydowanie wyższy niż zmiany cen krajowych i koszty produkcji w Norwegii. Ponadto wnioskodawcy stwierdzili, że doprowadzi to do ograniczenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnych środków, stąd dalsze stosowanie wprowadzonych środków na obecnym poziomie nie jest już konieczne do zrównoważenia skutków dumpingu. Przedstawione dowody uznano za wystarczającą podstawę wszczęcia postępowania.

1. Obowiązujące środki

(1)

W wyniku dochodzenia antydumpingowego („docho­ dzenie pierwotne”) Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz pstrąga tęczowego („PT” lub „produkt objęty postępowaniem”, jak określono w motywie 19 poniżej) pochodzącego z Norwegii. Ostateczne cło nałożono w postaci ogólnokrajowego cła ad valorem na poziomie 19,9 % („obecne środki”). 2. Wniosek o dokonanie przeglądu i jego rozpo­ częcie

W związku z tym, po konsultacji z Komitetem Dorad­ czym, dnia 15 maja 2007 r. Komisja wszczęła, poprzez publikację zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3), częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”).

(5)

Przegląd ten był ograniczony w swoim zakresie do dumpingu, a jego celem było określenie potrzeby dalszego stosowania, uchylenia lub zmiany obowiązują­ cych środków.

(2)

Dnia 12 marca 2007 r. Komisja otrzymała wniosek o częściowy przegląd okresowy, złożony przez kilku producentów i eksporterów pstrąga tęczowego, tzn. Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Fossen AS, Firda Sjøfarmer AS, Coast Seafood AS, Hallvard Leroy AS i Sirena Norway AS („wnioskodawcy”), zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek zawierał dowody prima facie, że okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, uległy zmianie

3. Strony zainteresowane postępowaniem

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 72 z 11.3.2004, s. 23.

Komisja oficjalnie zawiadomiła o wszczęciu postępo­ wania wszystkich znanych eksporterów/producentów w Norwegii, przedsiębiorstwa handlowe, importerów, a także stowarzyszenia, o których wiadomo, że są zain­ teresowane, jak również przedstawicieli Królestwa Norwegii. Stronom zainteresowanym umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(3) Dz.U. C 109 z 15.5.2007, s. 23.

L 217/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2008

4. Kontrola wyrywkowa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 24 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 23 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/666/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 19 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 18 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/665/WPZiB z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 16 z 200813.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/294/WE dotyczącą wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4252)

 • Dz. U. L217 - 14 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L217 - 12 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w sektorze wina

 • Dz. U. L217 - 10 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.