Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w sektorze wina

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 12

L 217/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 807/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

cyjnego związanego z premią za karczowanie, który stosuje się od dnia 30 czerwca 2008 r.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:


Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (2) określa zasady dotyczące terminów operacyjnych dla kursu wymiany stosowanych w odniesieniu do niektó­ rych cen, premii i pomocy w sektorze wina. Wspólna organizacja rynku wina uległa zmianom. Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 (3) wprowa­ dziło zmiany do poprzedniego systemu, na którym opierał się sektor wina, i ustanowiło nowe środki, uchy­ lając lub zmieniając inne. W przypadku wsparcia, pomocy lub premii przyznawa­ nych w ramach nowego systemu obowiązującego w sektorze wina termin operacyjny dla kursu wymiany powinien być związany, w zależności od przypadku, z datą rozpoczęcia roku winiarskiego, ze stosowaniem szczególnych umów lub z przeprowadzeniem pewnych czynności, takich jak wzbogacanie lub przetwarzanie wyrobów winiarskich. Dla każdej sytuacji należy zatem określić termin operacyjny, który powinien być wzięty pod uwagę. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1913/2006. Terminy operacyjne dla kursu wymiany muszą zostać ustalone w ścisłym powiązaniu z poszczególnymi środ­ kami istniejącymi na rynku wina i powinny obowiązywać od tego samego dnia co odnośny środek. Artykuł 129 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 przewiduje różne daty rozpoczęcia stosowania tych środków. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 sierpnia 2008 r. z wyjątkiem terminu opera­

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 1. Terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień roku winiarskiego, w którym przyznano wsparcie na rzecz: a) restrukturyzacji i przekształcania winnic, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 479/2008; b) ustanowienia funduszy wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 479/2008; c) ubezpieczenia zbiorów, o którym mowa w art. 14 roz­ porządzenia (WE) nr 479/2008. 2. W odniesieniu do wsparcia wypłacanego na rzecz dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocz­ nych powstających podczas produkcji wina, o której mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień roku winiarskiego, w którym dany produkt uboczny został dostar­ czony. 3. Terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień roku winiarskiego, w którym nastąpiła pierwsza dostawa wina w ramach umowy dotyczącej: a) wsparcia dla wina poddawanego destylacji do alkoholu spożywczego, o której mowa w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 479/2008; b) wsparcia dla wina poddawanego destylacji w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 479/2008.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 52. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 507/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 38). (3) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

13.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/13

4. W przypadku wsparcia przyznanego na rzecz stoso­ wania zagęszczonego moszczu winogronowego, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień miesiąca, w którym dany producent przeprowadził wzbogacanie po raz pierwszy. 5. W przypadku premii przyznanej za karczowanie wino­ rośli, o którym mowa w art. 98 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 lipca roku poprzedzającego rok winiarski, w którym został przyjęty wniosek o płatność.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Jednakże art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 stosuje się od dnia 30 czerwca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 24 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 23 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/666/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 19 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 18 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/665/WPZiB z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 16 z 200813.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/294/WE dotyczącą wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4252)

 • Dz. U. L217 - 14 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L217 - 10 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.