Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/294/WE dotyczącą wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4252)

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 16

Strona 1 z 2
L 217/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/294/WE dotyczącą wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4252)


(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2008/664/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniu 18 listopada 2002 r. Komisja przyjęła decyzję 2002/915/WE (2) pozwalającą na stosowanie w niektórych hodowlach bydła odchodów zwierzęcych pochodzących od zwierząt gospodarskich, zawierających do 230 kg azotu na hektar rocznie, w ramach duńskiego programu działań na lata 1999–2003. Stosowanie odstępstwa zostało przedłużone decyzją Komisji 2005/294/WE (3) w związku z duńskim programem działań na lata 2004–2007.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

(3)

W dniu 17 kwietnia 2008 r. Dania wystąpiła z wnioskiem o ponowne przedłużenie stosowania odstępstwa. Do wniosku zostało dołączone szczegółowe uzasadnienie techniczne.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Jeśli ilość nawozu naturalnego, które państwo członkow­ skie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różni się od ilości określonej w załączniku III pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze i jego lit. a) do dyrektywy 91/676/EWG, musi ona być ustalona tak, by nie stanowić przeszkody w realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy i musi być uzasadniona na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład tak, jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

Duńskie przepisy prawne transponujące dyrektywę 91/676/EWG można uznać za zgodne z dyrektywą, której przepisy stosuje się w takim samym stopniu do odstępstwa.

(5)

W grudniu 2003 r. Dania zakończyła ocenę swojego drugiego planu działania dotyczącego środowiska wodnego, wykazując, iż w okresie od 1985 r. do 2003 r. osiągnięto cel ograniczenia wypłukiwania azotanów z gleby o 48 %.

(1) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1. Dyrektywa zmieniona rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(2) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, s. 24. (3) Dz.U. L 94 z 13.4.2005, s. 34.

13.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/17

(6)

Porozumienie parlamentu duńskiego w sprawie trzeciego duńskiego planu działania dotyczącego środowiska wodnego na lata 2005–2015 miało na celu ograniczenie o kolejne 13 % wypłukiwania azotanów oraz zreduko­ wanie o 50 % nadwyżki fosforanów w okresie od 2005 r. do 2015 r. W 2007 r. platforma rządowa uzgodniła opracowanie do 2009 r. czwartego planu dzia­ łania dotyczącego środowiska wodnego, który służyć będzie ocenie funkcjonowania trzeciego planu działania oraz obejmie dostosowanie krajowego ustawodawstwa, aby zapewnić realizację celów do 2015 r. Dania ustanowiła program działań na lata 2008–2011 zgodnie z art. 5 dyrektywy 91/676/EWG. Środki przewi­ dziane w programie działań stanowią integralną część trzeciego planu działania dotyczącego środowiska wodnego. Wyniki monitorowania i kontroli przeprowadzonych w latach 2005–2006 wskazują, że odstępstwem objęto 1 779 hodowli bydła, 220 839 dużych jednostek przeli­ czeniowych i 115 336 hektarów, stanowiących odpo­ wiednio 3,4 %, 10,3 % i 4,2 % ich całkowitej ilości w Danii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 24 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 23 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/666/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 19 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 18 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/665/WPZiB z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 14 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L217 - 12 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w sektorze wina

 • Dz. U. L217 - 10 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.