Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 19

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 19

Strona 1 z 3
13.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/19

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz REPUBLIKA ALBANII, z drugiej strony, zwane dalej „stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA), — zaproszenie Republiki Albanii do udziału w operacji dowodzonej przez UE, — udane zakończenie procesu formowania sił oraz zalecenie dowódcy operacji UE oraz Komitetu Wojskowego UE dotyczące zgody na udział sił Republiki Albanii w operacji dowodzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie akceptacji udziału państw trzecich w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (1), — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (2), UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Udział w operacji 1. Republika Albanii włącza się do wspólnego działania 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europej­ skiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA) oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanowi rozszerzyć prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi przepisami wyko­ nawczymi. 2. Udział Republiki Albanii w dowodzonej przez Unię Euro­ pejską wojskowej operacji zarządzania kryzysowego nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

(1) Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 64. Decyzja zmieniona decyzją CHAD/3/2008 (Dz.U. L 144 z 4.6.2008, s. 82). (2) Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 60. Decyzja zmieniona decyzją CHAD/3/2008.

3. Republika Albanii gwarantuje, że jej siły i personel uczest­ niczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego dowo­ dzonej przez UE wykonują swoje zadania zgodnie z:

— wspólnym działaniem 2007/677/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami,

— planem operacji,

— wszelkimi środkami wykonawczymi.

L 217/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2008

4. Siły i personel oddelegowane do udziału w operacji przez Republikę Albanii wykonują swoje obowiązki i postępują mając na uwadze wyłącznie interes wojskowej operacji zarządzania kryzysowego dowodzonej przez UE. 5. Republika Albanii informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji dowodzonej przez UE o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w operacji. Artykuł 2 Status sił 1. Status sił i personelu oddelegowanych przez Republikę Albanii do wojskowej operacji zarządzania kryzysowego dowo­ dzonej przez UE jest określony postanowieniami dotyczącymi statusu sił, jeżeli takie istnieją, uzgodnionymi między Unią Europejską a danymi państwami. 2. Status sił i personelu oddelegowanych do dowództwa operacji lub grup dowodzenia usytuowanych poza Republiką Czadu i Republiką Środkowoafrykańską podlega ustaleniom między dowództwem operacji i odpowiednimi grupami dowo­ dzenia a Republiką Albanii. 3. Nie naruszając przepisów dotyczących statusu sił, o których mowa w ust. 1, Republika Albanii sprawuje jurys­ dykcję nad swoimi siłami i personelem uczestniczącymi w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego dowodzonej przez UE. 4. Republika Albanii jest odpowiedzialna za wszelkie roszczenia członków jej sił oraz personelu lub ich dotyczące związane z udziałem w wojskowej operacji zarządzania kryzy­ sowego dowodzonej przez UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 24 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 23 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/666/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 18 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/665/WPZiB z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 16 z 200813.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/294/WE dotyczącą wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4252)

 • Dz. U. L217 - 14 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L217 - 12 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w sektorze wina

 • Dz. U. L217 - 10 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.