Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 24

Strona 1 z 3
L 217/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2008

UMOWA między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, z drugiej strony, zwane dalej „stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie w dniu 4 lutego 2008 r. przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, — skierowane do Konfederacji Szwajcarskiej zaproszenie do udziału w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, — pomyślne zakończenie procesu tworzenia sił oraz wydane przez dowódcę operacji cywilnej UE i Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego zalecenie, aby wyrazić zgodę na udział Konfederacji Szwajcarskiej w operacji dowodzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładu Konfederacji Szwajcarskiej w misję UE w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Udział w operacji 1. Konfederacja Szwajcarska przystępuje do wspólnego dzia­ łania 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (zwanej dalej „EULEX KOSOWO”), i do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, za których pośrednictwem Rada Unii Europejskiej decyduje o przedłużeniu EULEX KOSOWO, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkich niezbędnych przepisów wykonawczych.

EULEX KOSOWO, wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami,

— z planem operacji,

— ze środkami wykonawczymi.

2. Wkład Konfederacji Szwajcarskiej w EULEX KOSOWO nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Euro­ pejską.

4. Personel oddelegowany przez Konfederację Szwajcarską do udziału w EULEX KOSOWO postępuje i wykonuje swoje obowiązki, kierując się wyłącznie interesem EULEX KOSOWO.

5. Konfederacja Szwajcarska informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji cywilnej oraz szefa misji EULEX KOSOWO (zwanego dalej szefem misji) o wszelkich zmianach związanych z jej wkładem w EULEX KOSOWO.

3. Konfederacja Szwajcarska zapewnia prowadzenie swojej misji przez jej personel uczestniczący w EULEX KOSOWO zgodnie:

— ze wspólnym działaniem 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie,

6. Personel oddelegowany do udziału w EULEX KOSOWO przechodzi badania medyczne, poddaje się szczepieniom, a także uzyskuje zaświadczenie lekarskie o zdolności do służby wydawane przez właściwy organ Konfederacji Szwajcarskiej. Personel oddelegowany do udziału w EULEX KOSOWO przed­ stawia kopię tego zaświadczenia.

13.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/25

Artykuł 2 Status personelu 1. Status personelu przydzielonego przez Konfederację Szwajcarską do EULEX KOSOWO podlega przepisom doty­ czącym statusu misji, zgodnie z art. 10 ust. 1 wspólnego dzia­ łania 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO.

2. W przypadku zawarcia przez UE i Konfederację Szwaj­ carską umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa regulujących wymianę informacji niejawnych, postanowienia takiej umowy stosuje się w kontekście EULEX KOSOWO.

Artykuł 4 Struktura dowodzenia 1. Cały personel uczestniczący w EULEX KOSOWO podlega w pełni dowództwu swoich organów krajowych.

2. Status personelu przydzielonego do kwatery głównej lub jednostek dowodzenia zlokalizowanych poza Kosowem podlega ustaleniom między kwaterą główną i danymi jednostkami dowodzenia a Konfederacją Szwajcarską.

2. Organy krajowe przekazują kontrolę operacyjną dowódcy operacji cywilnej, który sprawuje dowództwo i kontrolę na poziomie strategicznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 217 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 23 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/666/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L217 - 19 z 200813.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 18 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady 2008/665/WPZiB z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Albanii w sprawie udziału Republiki Albanii w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L217 - 16 z 200813.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/294/WE dotyczącą wniosku o odstępstwo na mocy ust. 2 lit. b) załącznika III i art. 9 dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4252)

 • Dz. U. L217 - 14 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L217 - 12 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w sektorze wina

 • Dz. U. L217 - 10 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 437/2004 na przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.