Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 218 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (1)

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 218 POZ 14

Strona 1 z 5
L 218/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2008

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),


(6)

stanowiącym ramy odniesienia dla przepisów niniejszego rozporządzenia, gromadzenie danych statystycznych powinno być zgodne z zasadami bezstronności, co oznacza w szczególności obiektywność i niezależność naukową, jak również z zasadami przejrzystości, wiarygodności, przydatności, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja (Eurostat) musi posiadać odpowiednio wiarygodne, szczegółowe i porównywalne dane na temat ludności i mieszkań w celu umożliwienia Wspólnocie wykonania obowiązków powierzonych jej w szczególności na mocy art. 2 i 3 Traktatu. Należy zapewnić wystarczającą porównywalność na poziomie wspólnotowym w odniesieniu do metodologii, definicji i programu danych statystycznych i metadanych. Okresowe dane statystyczne na temat ludności oraz ogólna charakterystyka rodzinna, społeczna, gospodarcza i mieszkaniowa poszczególnych osób są niezbędne do badania i definiowania polityk regionalnych, społecznych i środowiskowych mających wpływ na poszczególne sektory Wspólnoty. W szczególności potrzebne jest gromadzenie dokładnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych w celu wsparcia różnych działań Wspólnoty, takich jak wsparcie integracji społecznej lub monitorowanie spójności społecznej na poziomie regionalnym czy też ochrona środowiska i rozwój wydajności energetycznej. Z uwagi na metodologiczny i technologiczny rozwój należy zidentyfikować najlepsze praktyki oraz wspierać poprawę jakości źródeł danych i metodologii wykorzystywanych do spisów powszechnych w państwach członkowskich. W celu zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez państwa członkowskie i umożliwienia dokonywania wiarygodnych zestawień na szczeblu Wspólnoty, wykorzystywane dane muszą odnosić się do tego samego roku referencyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (2),

Przekazywanie danych podlegających poufności informacji statystycznych określa rozporządzenie (WE) nr 322/97 oraz rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (3). Środki podejmowane zgodnie z tymi rozporządzeniami powinny zapewniać fizyczną i intelektualną ochronę poufnych danych oraz zapewnić, aby przy tworzeniu i upowszechnianiu statystyk Wspólnoty nie doszło do niezgodnego z prawem ujawnienia lub niezwiązanego z celem statystycznym wykorzystania tych statystyk.

(2)

(7)

W tworzeniu i upowszechnianiu statystyk Wspólnoty na mocy niniejszego rozporządzenia, krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny kierować się zasadami określonymi w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, który został przyjęty w dniu 24 lutego 2005 r. przez Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4) i dołączony do zalecenia Komisji w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.

(3)

(8)

(4)

(5)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. (2) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 218 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 129 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania

 • Dz. U. L218 - 82 z 200813.8.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (1)

 • Dz. U. L218 - 60 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)

 • Dz. U. L218 - 48 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 766/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

 • Dz. U. L218 - 30 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (1)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (1)

 • Dz. U. L218 - 1 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.