Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 218 POZ 60 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)

Data ogłoszenia:2008-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 218 POZ 60 - Strona 10

Strona 10 z 22

brak odpowiednich środków utrzymania na pierwotnie planowany okres pobytu. b) Artykuł 14 c)

Dane dodawane w przypadku przedłużenia wizy 1. W przypadku wydania decyzji o przedłużeniu ważności wizy organ wizowy, który przedłużył ważność wizy, dodaje do pliku danych dotyczących wniosku następujące dane: a) informację o statusie wskazującą, że ważność wizy została przedłużona; nazwę i adres organu, który przedłużył ważność wizy;

d)

e) f)

b) c) d)


miejsce i datę wydania decyzji; numer naklejki wizowej, jeżeli przedłużenie ważności wizy odbywa się poprzez wydanie nowej wizy; datę rozpoczęcia i wygaśnięcia przedłużonego okresu ważności wizy; okres, o jaki dozwolony czas pobytu został przedłużony; terytorium, na którym posiadacz wizy ma prawo podróżować, zgodnie z właściwymi przepisami wspólnych instrukcji konsularnych; rodzaj wizy, której ważność przedłużono.

e)

3. Jeżeli wyszukiwanie informacji według jednej lub kilku danych wymienionych w ust. 2 wskazuje na to, że dane dotyczące osoby ubiegającej się o wizę są zarejestrowane w VIS, właściwy organ wizowy otrzymuje dostęp do pliku (plików) dotyczących wniosku i plików powiązanych z nimi odsyłaczami, zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4, wyłącznie do celów, o których mowa w ust. 1. Artykuł 16 Wykorzystanie VIS do przeprowadzania konsultacji i składania wniosków o wydanie dokumentów 1. Do celów konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi w sprawie wniosków wizowych zgodnie z art. 17 ust. 2 konwencji z Schengen wniosek o konsultację oraz odpowiedzi na wniosek są przekazywane zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. 2. Państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku przekazuje do VIS wniosek o konsultację wraz z numerem wniosku wizowego, wskazując państwo lub państwa członkowskie, z którymi mają być przeprowadzane konsultacje. VIS przekazuje wniosek do wskazanego państwa lub państw członkowskich. Państwo członkowskie lub państwa członkowskie, z którymi przeprowadzane są konsultacje, przesyłają swoją odpowiedź do VIS, który z kolei przesyła ją wnioskującemu o konsultacje państwu członkowskiemu. 3. Procedura określona w ust. 2 może również mieć zastosowanie do przekazywania informacji o wydawaniu wiz o ograniczonej ważności terytorialnej oraz innych informacji

f) g)

h)

2. W pliku danych dotyczących wniosku wskazuje się również co najmniej jedną z podstaw przedłużenia wizy, które są następujące: a) b) c) d) siła wyższa; względy humanitarne; istotne przyczyny zawodowe; istotne przyczyny osobiste. Artykuł 15 Wykorzystanie VIS do rozpatrywania wniosków 1. Właściwy organ wizowy przegląda VIS w celu rozpatrzenia złożonych wniosków oraz podjęcia decyzji dotyczących tych wniosków, w tym decyzji o unieważnieniu, cofnięciu, przedłużeniu lub skróceniu okresu ważności wizy, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

13.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/69

dotyczących współpracy konsularnej, jak również do przekazywania właściwemu organowi wizowemu wniosków o przesłanie kopii dokumentów podróży i innych dokumentów uzupełniających wniosek oraz do przekazywania elektronicznych kopii tych dokumentów. Właściwe organy wizowe niezwłocznie odpowiadają na wnioski o konsultację. 4. Dane osobowe przekazywane zgodnie z przepisami niniejszego artykułu są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia konsultacji z centralnymi organami wizowymi oraz do współpracy konsularnej. Artykuł 17 Wykorzystywanie danych do sporządzania sprawozdań i statystyk Właściwe organy wizowe mają dostęp do danych do celów ich przeglądania, wyłącznie w celu sporządzania sprawozdań i statystyk oraz w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie poszczególnych osób ubiegających się o wizę, do następujących danych: 1) 2) 3) 4) informacji o statusie; nazwy i adresu właściwego organu wizowego; obecnego obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę; informacji o granicy, przez którą odbywa się pierwszy wjazd; daty i miejsca złożenia wniosku lub wydania decyzji dotyczącej wizy; rodzaju wizy, której dotyczy wniosek lub która została wydana; rodzaju dokumentu podróży; podstaw uzasadniających wszelkie decyzje dotyczące wizy lub wniosku wizowego; nazwy i adresu właściwego organu wizowego, który odrzucił wniosek wizowy, wraz z datą odrzucenia;

13) informacji o przypadkach, w których dane, o których mowa w art. 9 ust. 6, nie były prawnie wymagane zgodnie z art. 8 ust. 5 zdanie drugie;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 218 POZ 60 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 129 z 200813.8.2008

  Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania

 • Dz. U. L218 - 82 z 200813.8.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (1)

 • Dz. U. L218 - 48 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 766/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

 • Dz. U. L218 - 30 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (1)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (1)

 • Dz. U. L218 - 14 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (1)

 • Dz. U. L218 - 1 z 200813.8.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.