Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 13

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 13

Strona 1 z 5
25.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/13

PROTOKÓŁ DODATKOWY do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,


L 22/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2008

zwana dalej „Wspólnotą”, oraz REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, łącznie zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ZWAŻYWSZY, ŻE Umowa w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (zwana dalej „TDCA”), została podpisana w Pretorii dnia 11 października 1999 r. i weszła w życie dnia 1 maja 2004 r., ZWAŻYWSZY, ŻE Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i wszedł w życie dnia 1 stycznia 2007 r., ZWAŻYWSZY, ŻE na mocy art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. przystąpienie nowych Umawiających się Stron do TDCA zatwierdza się zawarciem protokołu do tego TDCA,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia (zwane dalej „nowymi państwami członkowskimi”) stają się niniejszym stronami TDCA oraz odpowiednio uwzględniają i przyjmują, tak samo jak pozostałe państwa członkowskie Wspólnoty, teksty umowy, a także załączniki, protokoły i deklaracje do niej dołączone.

„4. Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawione z mocą wsteczną muszą być opatrzone jednym z następujących wpisów: BG ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SL SK FI SV »ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ« »EXPEDIDO A POSTERIORI« »VYSTAVENO DODATEČNĚ« »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD« »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« »ISSUED RETROSPECTIVELY« »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« »RILASCIATO A POSTERIORI« »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI« »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS« »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL« »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT« »AFGEGEVEN A POSTERIORI« »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE« »EMITIDO A POSTERIORI« »EMIS A POSTERIORI« »IZDANO NAKNADNO« »VYDANÉ DODATOČNE« »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN« »UTFÄRDAT I EFTERHAND«”;

ROZDZIAŁ I ZMIANY TEKSTU TDCA, W TYM ZAŁĄCZNIKÓW I PROTOKOŁÓW

Artykuł 2 Języki i liczba oryginałów Artykuł 108 TDCA przyjmuje brzmienie: „Artykuł 108 Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz w językach urzędowych Republiki Południowej Afryki, z wyjątkiem angielskiego, a mianowicie w językach pedi, soto, tswana, swazi, venda, tsonga, afrikaans, ndebele, khosa i zulu, przy czym wszystkie te teksty są jednakowo autentyczne.”. Artykuł 3 Reguły pochodzenia W Protokole 1 do TDCA wprowadza się następujące zmiany:

2) artykuł 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Duplikat wystawiony w ten sposób musi być opatrzony jednym z następujących wpisów: BG »ДУБЛИКАТ« ES »DUPLICADO«

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 21 z 200825.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L22 - 20 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L22 - 11 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 10 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L22 - 8 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu (1)

 • Dz. U. L22 - 6 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

 • Dz. U. L22 - 4 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L22 - 3 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 1 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.