Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

Data ogłoszenia:2008-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 20

L 22/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2008

DECYZJA RADY z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. (2008/75/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zostać podjęta w drodze konsensusu przed dniem 31 stycznia 2008 r.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 ust. 1–4, w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wyznaczenie depozytariusza umowy leży w interesie Wspólnoty Europejskiej. Należy określić stanowisko Wspólnoty Europejskiej na forum Międzynarodowej Rady Kawy,

(5)

Podczas 98. sesji Międzynarodowa Rada Kawy w rezolucji nr 431 z dnia 28 września 2007 r. przyjęła tekst nowej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. Rezolucją nr 432 z dnia 28 września 2007 r. okres obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r. został przedłużony o jeden rok, od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. Na mocy przepisów art. 2 ust. 10 Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. przyszły depozytariusz umowy powoływany jest decyzją Międzynarodowej Rady Kawy w ramach obecnie obowiązującej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r. Decyzja musi

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Na forum Międzynarodowej Rady Kawy Wspólnota Europejska głosuje za wyznaczeniem Międzynarodowej Organizacji Kawy na depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

(3)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 21 z 200825.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L22 - 13 z 200825.1.2008

  Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 11 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 10 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L22 - 8 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu (1)

 • Dz. U. L22 - 6 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

 • Dz. U. L22 - 4 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L22 - 3 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 1 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.