Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2008-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 3

25.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż, w szczególności jego art. 6 (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

targi. Dlatego też obecnie obowiązujące zabezpieczenie w wysokości 10 EUR za tonę okazuje się niewystarczające, aby zagwarantować odbieranie tych partii. W celu zapobieżenia tej sytuacji oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procedur przetargowych objętych rozporządzeniem (WE) nr 712/2007 należy podnieść wysokość zabezpieczenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Artykuł 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że wraz z ofertami podmiotów gospodarczych musi zostać złożone zabezpieczenie w wysokości 10 EUR za tonę, w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającego procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (3). Rynek wspólnotowy odnotował spektakularny wzrost cen zbóż od początku roku gospodarczego 2007/2008. Ten wzrost nie jest jednak stały i odnotowuje się znaczne wahania tych cen, tak że istnieje różnica – czasem bardzo istotna – między cenami na rynku Wspólnoty w momencie spadku a ceną, za którą produkty są sprzedawane w ramach przetargów w chwili przejęcia produktów z zapasów interwencyjnych. Z uwagi na powyższe różnice, okazuje się, że przydzielone partie nie są odbierane przez podmioty, które wygrały prze-

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 712/2007 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Sprzedaż, o której mowa w art. 1, odbywa się na warunkach ustalonych rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. Jednak w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi wymienionego rozporządzenia, zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 25 EUR za tonę.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1227/2007 (Dz.U. L 277 z 20.10.2007, str. 10). (3) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 367/2007 (Dz.U. L 91 z 31.3.2007, str. 14).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 21 z 200825.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L22 - 20 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L22 - 13 z 200825.1.2008

  Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 11 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 10 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L22 - 8 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu (1)

 • Dz. U. L22 - 6 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

 • Dz. U. L22 - 4 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L22 - 1 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.