Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

Data ogłoszenia:2008-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 6

L 22/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1,


(4)

gentu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i w ramach tego kontyngentu dokonać przeniesienia z podokresów obejmujących kwiecień i lipiec 2008 r. na podokres obejmujący luty 2008 r. wystarczającej ilości dla osiągnięcia przewidzianego celu, bez zakłócania sytuacji na rynku wspólnotowym i przywozu pochodzącego z innych krajów oraz w ramach całkowitego limitu rocznego w wysokości 38 721 ton przewidzianego dla tego kontyngentu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

Z powodu wspomnianych zakłóceń w przywozie pewne świadectwa wywozowe nie mogły zostać wykorzystane w 2007 r. Należy więc pozwolić na ich wykorzystanie w 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego (3) oraz stanowiące o administrowaniu nimi przewiduje podział na podokresy kontyngentów przewidzianych w jego art. 1 w celu rozłożenia przywozu ryżu w ciągu roku.

Należy zatem dokonać odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 327/98 w 2008 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

Z uwagi na zakłócenia w przywozie do Wspólnoty ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które miały miejsce w 2006 i 2007 r., w następstwie pojawienia się na rynku amerykańskim ryżu zanieczyszczonego przez ryż genetycznie zmodyfikowany, zwany „LL RICE 601”, kontyngent 38 721 ton ryżu bielonego albo półbielonego pochodzący z tego kraju, stanowiący część kontyngentu przywozowego wynoszącego 63 000 ton ryżu bielonego albo półbielonego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 327/98 nie mógł zostać wykorzystany w całości w 2007 r. w odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z uwagi na fakt, że Stany Zjednoczone Ameryki są zwyczajowym dostawcą ryżu do Wspólnoty, należy zezwolić w najwcześniejszym możliwym terminie na ponowny przywóz ryżu pochodzącego z tego kraju. W tym celu należy zmienić na rok 2008 podział na podokresy całkowitego kontyngentu przywozowego ryżu bielonego i półbielonego w wysokości 63 000 ton i przewidzieć dodatkowy podokres w lutym dla kontyn-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W roku 2008 ilość w wysokości 38 721 ton ryżu bielonego albo półbielonego z kodem NC 1006 30, należącego do kontyngentu z numerem porządkowym 09.4127, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i zawartego w pkt a) załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 327/98, zostaje rozłożona zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

2. Świadectwa wywozowe przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 327/98, wydane w 2007 r. przez kraje trzecie wymienione w tym artykule, mogą być wykorzystane wobec wniosków o świadectwa przywozowe złożone na rok kontyngentowy 2008.

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1538/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 49).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

25.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Rozłożenie na podokresy w 2008 r. kontyngentu w wysokości 63 000 ton ryżu bielonego albo półbielonego przewidzianego w art. 1 ust. 1 pkt a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Podokresy (ilość w tonach) styczeń luty kwiecień lipiec wrzesień październik

Kraj pochodzenia

Ilość w tonach

Numer porządkowy

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie Wszystkie kraje Razem

38 721 21 455 1 019 1 805

09.4127 09.4128 09.4129 09.4130 09.4138

9 681 10 727 0 0

13 813

10 151 5 364 1 019 1 805

5 076 5 364 — —

— — — — (1)

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

(1) Nadwyżka ilości niewykorzystanych z poprzednich podokresów, opublikowana w rozporządzeniu Komisji. Ilości zmienione na rok 2008 dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych Ameryki i całkowitych wielkości dla poszczególnych podokresów.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 21 z 200825.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L22 - 20 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L22 - 13 z 200825.1.2008

  Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 11 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 10 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L22 - 8 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu (1)

 • Dz. U. L22 - 4 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L22 - 3 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 1 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.