Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 24

Strona 1 z 3
L 220/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5 875–5 905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/671/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Biorąc pod uwagę mobilność pojazdów oraz potrzebę urzeczywistnienia rynku wewnętrznego i podniesienia bezpieczeństwa drogowego w całej Europie, widmo wykorzystywane przez systemy ITS powinno być dostępne w sposób zharmonizowany w całej Unii Euro­ pejskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE w dniu 5 lipca 2006 r. Komisja udzieliła mandatu Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) na sprawdzenie wymogów dotyczących widma pod kątem zastosowań istotnych dla bezpieczeństwa w kontekście ITS i systemów współpracujących oraz na podjęcie technicznych badań kompatybilności pomiędzy zastosowaniami ITS decydującymi o bezpieczeństwie i służbami radiowymi wykorzystującymi rozpatrywany zakres częstotliwości, na które mogą mieć wpływ systemy ITS. CEPT poproszono także o opracowanie optymalnych planów kanałowych w zakresach wskaza­ nych dla ITS. Rezultaty prac przeprowadzonych przez CEPT stanowią techniczną podstawę niniejszej decyzji. CEPT stwierdziła w swoim raporcie z dnia 21 grudnia 2007 r. (raport CEPT nr 20), że pasmo 5 GHz, a w szczególności zakres 5 875–5 905 MHz, jest odpo­ wiednie dla zastosowań ITS związanych z bezpieczeństwem, które podnoszą bezpieczeństwo na drogach poprzez zwiększenie liczby dostępnych dla kierowcy i dla pojazdu informacji dotyczących otoczenia, innych pojazdów i pozostałych użytkowników dróg. Ponadto ITS są kompatybilne ze wszystkimi przeanalizo­ wanymi służbami wykorzystującymi to pasmo i ze wszystkimi innymi przeanalizowanymi istniejącymi służ­ bami wykorzystującymi częstotliwości poniżej 5 850 MHz i powyżej 5 925 MHz, o ile ITS nie będą naruszały limitów dotyczących emisji zdefiniowanych w raporcie CEPT. Wybór tego pasma byłby zgodny z wykorzystaniem widma radiowego w innych regionach świata i w ten sposób jego wybór przyczyniłby się do harmonizacji na poziomie światowym. Ponadto ITS nie mogłyby żądać ochrony przed naziemnymi stacjami nadawczymi pracującymi w służbie stałej satelitarnej (FSS), a niepożądane emisje z urządzeń ITS należy ogra­ niczać w celu ochrony FSS.

(5)

Rada (2) i Parlament Europejski (3) wielokrotnie zwracały uwagę na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na drogach w Europie. Inteligentne systemy transportowe (ITS) są kluczowym elementem zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa drogowego (4), ponieważ dzięki zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w infrastrukturze transportowej i pojazdach możliwe jest unikanie potencjalnie niebez­ piecznych sytuacji na drodze i zmniejszenie liczby wypadków. Efektywne i spójne wykorzystanie widma radiowego jest podstawą rozwoju nowych urządzeń bezprzewodowych we Wspólnocie (5). W skład ITS wchodzą współpracujące ze sobą systemy wykorzystujące połączenia pomiędzy pojazdami, pomiędzy pojazdem a infrastrukturą oraz pomiędzy infrastrukturą a pojazdem do przesyłania informacji w czasie rzeczywistym. Systemy te mogą potencjalnie oferować znaczną poprawę efektywności systemu trans­ portowego, bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg oraz komfortu podróży. W tym celu niezbędna jest szybka i stabilna komunikacja pomiędzy pojazdami a infrastrukturą drogową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 35 z 200815.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dz. U. L220 - 32 z 200815.8.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L220 - 30 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

 • Dz. U. L220 - 29 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200815.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet”

 • Dz. U. L220 - 16 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L220 - 14 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L220 - 11 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L220 - 9 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 6 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L220 - 1 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących, między innymi, z Rosji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.