Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 27

15.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/672/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI, rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

w rozdziale II. Inny zakład mleczarski wymieniony obecnie w rozdziale II będzie odbierał i przetwarzał jedynie mleko spełniające wymagania UE. Należy zatem skreślić ten zakład z rozdziału II dodatku do załącznika VI.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia został zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2), 2007/689/WE (3), 2008/209/WE (4), 2008/331/WE (5) i 2008/547/WE (6). Bułgaria przedstawiła gwarancje, że pięć zakładów mleczarskich zakończyło proces moderni­ zacji i obecnie spełnia wymogi prawa wspólnotowego. Zakłady te są upoważnione do odbioru i przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE. Należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie jako zakład spełniający wymagania UE będzie odbierał i przetwarzał na dwóch odrębnych liniach produkcyjnych mleko surowe spełniające wymagania i niespełniające wymagań UE. Dlatego też zakład ten należy dodać do wykazu

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 8). (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 35. (3) Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 60. (4) Dz.U. L 65 z 8.3.2008, s. 18. (5) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 97. (6) Dz.U. L 176 z 4.7.2008, s. 11.

L 220/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2008

ZAŁĄCZNIK W dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale I dodaje się pozycje w brzmieniu:

„Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

2.

BG 2012022

»Bratya Zafirovi« OOD

gr. Sliven Promishlena zona Zapad gr. Razlog ul. Golak 14 s. Tranchovitsa obsht. Levski gr. Elin Pelin m-st Mansarovo s. Kriva reka obsht. N.Kozlevo”

3.

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev«

4.

1512003

»Mandra-1« OOD

5.

2312041

»Danim-D.Stoyanov« EOOD

6.

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

2) w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się następującą pozycję: „6. BG 1612011 »Em Dzhey Deriz« EOOD gr. Karlovo bul. Osvobozhdenie 69”

b) dodaje się pozycję w brzmieniu: „14. BG 1212001 »S i S – 7« EOOD gr. Montana Vrachansko shose 1”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 35 z 200815.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dz. U. L220 - 32 z 200815.8.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L220 - 30 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

 • Dz. U. L220 - 29 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

 • Dz. U. L220 - 24 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200815.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet”

 • Dz. U. L220 - 16 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L220 - 14 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L220 - 11 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L220 - 9 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 6 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L220 - 1 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących, między innymi, z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.