Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 29

15.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/673/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4. ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2) (6)

i należy zezwolić na zwiększenie liczby możliwych odstępów kanałowych. Decyzja 2005/928/WE powinna być w związku z tym odpowiednio zmieniona. Dzięki zmianie decyzji możliwe będzie korzystanie z kanałów do 50 kHz w zakresach 169,4000–169,4750 MHz i 169,4875–169,5875 MHz. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Spektrum Radiowego,

(7)

Decyzja Komisji 2005/928/WE (2) harmonizuje zakres częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie. Plan częstotliwości zawarty w załączniku do decyzji 2005/928/WE opisuje odstępy kanałowe, których powinny przestrzegać różne zastosowania działające na warunkach określonych w decyzji. Celem istnienia odstępów kanałowych jest zapewnienie kompatybilności i ułatwienie współistnienia zastosowań dopuszczonych w tych zakresach. Plan częstotliwości wprowadza odstępy kanałowe 12,5 kHz w zakresie 169,4000–169,4750 MHz i odstępy 50 kHz w zakresie 169,4875–169,5875 MHz. Po przyjęciu decyzji 2005/928/WE dalsza analiza parametrów technicznych określonych w decyzji wyka­ zała, że postanowienia dotyczące odstępów kanałowych w zakresach 169,4000–169,4750 MHz i 169,4875–169,5875 MHz są uważane za nadmiernie restrykcyjne z punktu widzenia rozwoju technologii. Zezwolenie na korzystanie z kilku różnych odstępów kanałowych pozwoli użytkownikom na większą elastycz­ ność w wyborze właściwej szerokości kanału w zakresie do 50 kHz zgodnie z wymogami dotyczącymi jakości poszczególnych zastosowań. Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) potwierdziła, że można

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/928/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) W 4. linii planu częstotliwości w załączniku wielkość odstępu kanałowego (w kHz) wynoszącą „12,5” dla kanałów 1a, 1b, 2a, 2b, 3a i 3b zmienia się na „do 50 kHz”. 2) W 4. linii planu częstotliwości w załączniku wielkość odstępu kanałowego (w kHz) wynoszącą „50” dla kanałów 4b+5+6a oraz 6b+7+8a zmienia się na „do 50 kHz”. Artykuł 2 Artykuł 1 stosuje się od dnia 31 października 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 47.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 35 z 200815.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dz. U. L220 - 32 z 200815.8.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L220 - 30 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269) (1)

 • Dz. U. L220 - 24 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200815.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet”

 • Dz. U. L220 - 16 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L220 - 14 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L220 - 11 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L220 - 9 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 6 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L220 - 1 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących, między innymi, z Rosji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.