Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 30

L 220/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(2008/674/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 2007/683/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 paździer­ nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzją Komisji 2007/683/WE (2) zatwierdzono przedło­ żony przez Węgry w dniu 11 lipca 2007 r. plan zwal­ czania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na obszarach tego państwa członkowskiego określonych w załączniku do powyższej decyzji. Węgry poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju klasycznego pomoru świń wśród dzikich świń na swoim terytorium. W świetle dostępnych informacji epidemiologicznych należy rozszerzyć środki określone w planie zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na niektóre obszary komitatu Heves i komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén. W celu zachowania przejrzystości prawodawstwa wspól­ notowego załącznik do decyzji 2007/683/WE powinno się zastąpić tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/683/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r.

(3)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 27. Decyzja zmieniona decyzją 2008/159/WE (Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 21).

15.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/31

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Obszary, na których ma być realizowany plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń Terytorium komitatu Nógrád i terytorium komitatu Peszt położone na północ i wschód od Dunaju, na południe od granicy ze Słowacją, na zachód od granicy z komitatem Nógrád i na północ od autostrady E71, terytorium komitatu Heves położone na wschód od granicy z komitatem Nógrád, na południe i zachód od granicy z komitatem Borsod-AbaújZemplén i na północ od autostrady E71 oraz terytorium komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén położone na południe od granicy ze Słowacją, na wschód od granicy z komitatem Heves, na północ i zachód od autostrady E71, na południe od drogi krajowej nr 37 (jej części między autostradą E71 a drogą krajową nr 26) i na zachód od drogi krajowej nr 26.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 35 z 200815.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dz. U. L220 - 32 z 200815.8.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L220 - 29 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269) (1)

 • Dz. U. L220 - 24 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200815.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet”

 • Dz. U. L220 - 16 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L220 - 14 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L220 - 11 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L220 - 9 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 6 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L220 - 1 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących, między innymi, z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.