Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 6

Strona 1 z 2
L 220/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2008

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), uwzględniając art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrów­ nawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pocho­ dzącej z Indii (2), uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września 2002 r.) („pierwsze kryterium”), nie jest powiązany z żadnym z eksporterów lub producentów w Indiach podlegających środkom antysubsydyjnym nałożonym tym rozporządzeniem („drugie kryterium”) i rzeczywiście dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym oparte są środki lub stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znacznej ilości produktu objętego postępowa­ niem do Wspólnoty („trzecie kryterium”), wówczas można dokonać zmiany art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia poprzez objęcie nowego producenta eksportującego stawką celną wynoszącą 7,6 % mającą zastosowanie do współpracujących przedsiębiorstw niewłączonych do próby.

(3)

Rozporządzenie pierwotne zostało zmienione trzy razy: rozporządzeniem Rady (WE) nr 2143/2004 (3), rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr 122/2006 (4) oraz rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 1840/2006. Tymi trzema rozpo­ rządzeniami dodano do załącznika nazwy przedsię­ biorstw eksportujących produkt objęty postępowaniem, które spełniły kryteria określone w rozporządzeniu pier­ wotnym.

B. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW/ EKSPORTERÓW

Rozporządzeniem (WE) nr 74/2004 („rozporządzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny sklasyfikowanej w ramach kodów CN ex 6302 21 00 (kody TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (kod TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (kod TARIC 6302 31 00 90) oraz ex 6302 32 90 (kod TARIC 6302 32 90 19), pochodzącej z Indii. Mając na uwadze dużą liczbę współpracujących producentów eksportują­ cych produkt objęty postępowaniem w Indiach, dobrano próbę indyjskich producentów eksportujących zgodnie z art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 („rozpo­ rządzenie podstawowe”) i nałożono na przedsiębiorstwa objęte próbą indywidualne stawki celne w wysokości od 4,4 % do 10,4 %, natomiast względem innych przedsię­ biorstw współpracujących niewłączonych do próby zastosowano stawkę celną w wysokości 7,6 %. Stawka cła rezydualnego w wysokości 10,4 % została nałożona na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa. Artykuł 2 rozporządzenia pierwotnego przewiduje, że jeżeli jakikolwiek nowy producent eksportujący z Indii dostarczy Komisji przekonujące dowody, iż nie wywoził do Wspólnoty produktów opisanych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia w okresie objętym dochodzeniem (od

(4)

Od czasu opublikowania poprzedniego rozporządzenia zmieniającego, dwadzieścia indyjskich przedsiębiorstw złożyło wniosek o przyznanie im takiego samego statusu, jak przedsiębiorstwom współpracującym w pierwotnym dochodzeniu, niewłączonym do próby („status nowego eksportera/producenta”). Tymi dwudziestoma wnioskodawcami byli:

Przedsiębiorstwo składające wniosek Miasto

(5)

K.K.P. Textiles Limited Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD Premier Polyweaves Private Limited

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 35 z 200815.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dz. U. L220 - 32 z 200815.8.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L220 - 30 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

 • Dz. U. L220 - 29 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269) (1)

 • Dz. U. L220 - 24 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200815.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet”

 • Dz. U. L220 - 16 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L220 - 14 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L220 - 11 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L220 - 9 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 1 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących, między innymi, z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.