Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 1

Strona 1 z 6
19.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

granicy Wspólnoty przed ocleniem, w każdym przy­ padku gdy ta ostatnia była niższa niż MCI.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13,

(3)

Rozporządzeniem (WE) nr 2100/2000 (3) Rada zmieniła i zwiększyła wspomniane stawki celne na niektóre KMS inne niż mechanizmy 17- i 23-kołowe, w następstwie dochodzenia przeprowadzonego zgodnie z art. 12 roz­ porządzenia podstawowego. Zmienione stawki wynosiły od 51,2 % do 78,8 %.

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W następstwie dochodzenia w ramach przeglądu wygaś­ nięcia („dochodzenie przeglądowe”), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Rada rozporządze­ niem (WE) nr 2074/2004 (4) przedłużyła o cztery lata obowiązywanie środków antydumpingowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1)

Dnia 1 lipca 2004 r., w następstwie dochodzenia doty­ czącego obejścia środków, zgodnie z art. 13 rozporzą­ dzenia podstawowego, rozporządzeniem (WE) nr 1208/2004 (5) Rada rozszerzyła środki na przywóz nie­ których KMS wysyłanych z Wietnamu.

Rozporządzeniem (WE) nr 119/97 (2) Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 32,5 % do 39,4 % na przywóz niektórych kołowych mecha­ nizmów segregatorowych („KMS”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Wymienione stawki celne miały zastosowanie do KMS innych niż 17- i 23-kołowe, natomiast mechanizmy 17- i 23kołowe podlegały opłacie celnej równej różnicy pomiędzy minimalną ceną importową („MCI”) w wysokości 325 EUR za 1 000 sztuk a ceną netto na

(5)

Dnia 24 grudnia 2004 r. rozporządzeniem (WE) nr Komisja zakończyła dochodzenie 2231/2004 (6) w sprawie obejścia środków, dotyczące przywozu niektó­ rych KMS wysyłanych z Tajlandii, ponieważ stwierdzono, że w tym kraju istnieje rzeczywista produkcja KMS, stanowiąca 100 % przywozu wspólnotowego z Tajlandii w okresie objętym tym dochodzeniem, określonym dla tego dochodzenia.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 250 359 232 379 z z z z 5.10.2000, s. 1. 4.12.2004, s. 11. 1.7.2004, s. 1. 24.12.2004, s. 68.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 22 z 24.1.1997, s. 1.

(3) (4) (5) (6)

L 221/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

(6)

Dnia 12 stycznia 2006 r., w następstwie dochodzenia dotyczącego obejścia środków zgodnie z art. 13 rozpo­ rządzenia podstawowego, rozporządzeniem (WE) nr 33/2006 (1) Rada rozszerzyła środki na przywóz niektó­ rych KMS z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokra­ tycznej. Dnia 6 grudnia 2007 r. rozporządzeniem (WE) nr 1434/2007 (2) („rozporządzenie wszczynające”) Komisja wszczęła dochodzenie zgodnie z art. 13 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 34 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

 • Dz. U. L221 - 32 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

 • Dz. U. L221 - 30 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

 • Dz. U. L221 - 28 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 23 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

 • Dz. U. L221 - 8 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.