Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 23

19.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 1362/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty prze­ pisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 wydanej na podstawie Umowy przej­ ściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjed­ noczonymi (1), w szczególności jej art. 4,


Zgodnie z decyzją nr 2/2008 nowy kontyngent taryfowy powinien być otwierany na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Powyższy kontyngent taryfowy powinien zacząć obowią­ zywać począwszy od trzeciego dnia po opublikowaniu decyzji nr 2/2008 w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować od tego samego dnia i powinno ono natychmiast wejść w życie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

W celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., w dniu 29 listopada 2006 r. podpisany został drugi protokół dodatkowy do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczo­ nymi, z drugiej strony.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1362/2000 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Niektóre postanowienia decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (2) dotyczące handlu towarami, świadectw pochodzenia i zamówień rządowych zostały zatem dostosowane decyzją nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk (3) zmieniającą decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000. Decyzja ta przewiduje otwarcie nowego, rocznego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku.

a) ustęp 5 b otrzymuje brzmienie:

„5 b. Cło stosowane do produktów objętych kodem CN 0803 00 19 w ramach kontyngentu taryfowego oznaczonego nr 09.1834 w załączniku, wynosi 70 EUR/tonę.”;

(3)

Aby wykonać ten kontyngent taryfowy, należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1362/2000. W tym celu należy otworzyć nowy kontyngent taryfowy na banany pocho­ dzące z Meksyku i zamknąć kontyngent taryfowy na banany, otwarty w 2004 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1553/2004 (4) i który przestał obowiązywać dnia 1 stycznia 2006 r. w związku z wprowadzeniem systemu czysto taryfowego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (5).

b) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z wyjątkiem kontyngentów taryfowych o numerach 09.1834, 09.1854, 09.1873 i 09.1899 kontyngenty taryfowe określone w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia są otwierane co roku na okres dwunastu miesięcy od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. Kontyngenty te zostają otwarte po raz pierwszy dnia 1 lipca 2000 r.

(1) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 502/2005 (Dz.U. L 83 z 1.4.2005, s. 12). (2) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10. (3) Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55. (4) Dz.U. L 282 z 1.9.2004, s. 3. (5) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1528/2007 (Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1).

Kontyngent taryfowy o numerze 09.1834 jest otwierany na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W roku 2008 kontyngent ten obowiązuje od dnia 29 lipca 2008 r.

L 221/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

Kontyngent taryfowy o numerze 09.1873 jest otwarty od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego przez czas obowiązywania kontyn­ gentu.”; 2) załącznik zmienia się w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W tabeli do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1362/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) pomiędzy wierszem o nr porządkowym 09.1845 a wierszem o nr porządkowym 09.1847 dodaje się następujący wiersz:

Nr porządkowy

Kod CN

Wyszczególnienie

Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego (masa netto, chyba że ustalono inaczej)

Stawka celna kontyngentu taryfowego (% obniżki)

„09.1834

0803 00 19

Banany, świeże (z wyłączeniem plan­ tanów)

2 000 ton

Stosuje się ustaloną stawkę celną”

2) skreśla się wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1871.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 34 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

 • Dz. U. L221 - 32 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

 • Dz. U. L221 - 30 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

 • Dz. U. L221 - 28 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 8 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.